Czy różnice kursowe powodują obowiązek korygowania faktur?

28 marca, 2017 1:29 pm

Kategorie:

Celem wystawienia faktur korygujących jest doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości. Czy powstanie różnic kursowych powoduje konieczność korygowania pierwotnie wystawionej faktury?
Z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, że podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu tym podatkiem, zobowiązany jest ? wykazać daną czynność do opodatkowania w momencie powstania obowiązku podatkowego. Zgodnie  z ogólną zasadą (art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru bądź wykonania usługi, co oznacza, że podatek staje się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonana została dostawa towarów bądź świadczenie usług i powinien być rozliczony za ten okres.

 
Zgodnie z przepisami ustawy podatnik jest zobowiązany do wystawienia faktury, która stanowi udokumentowanie dokonanej transakcji dostawy towarów lub usług. Jednocześnie ustawodawca wskazuje sytuacje, gdy konieczne jest dokonanie korekty pierwotnie wystawionej faktury poprzez wystawienie faktury korygującej.

 
Istotą faktur korygujących jest korekta faktur pierwotnych. Faktury korygujące wystawia się w celu udokumentowania ostatecznej wielkości sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym. Innymi słowy faktury korygujące są specyficznym rodzajem faktur. Celem ich wystawienia jest doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości. Instytucja korygowania faktur została uregulowana przez ustawodawcę w art. 106j ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tym przepisem, podatnik wystawia fakturę korygującą w przypadkach gdy po wystawieniu faktury:

  1. udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1 ustawy;
  2. udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy;
  3. dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań;
  4. dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy;
  5. podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

 
Faktura korygująca powinna zawierać: wyrazy ?faktura korygująca? bądź wyraz ?korekta?; numer kolejny oraz datę wystawienia; dane zawarte w fakturze korygowanej ? określone w art. 106 ust. 1 pkt od 1 do 6 oraz nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętej korektą. Powinno się również wskazać przyczynę korekty, a jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej. Jeżeli zaś korekta nie wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego, w fakturze korygującej należy wskazać treść korygowanych pozycji.

 
Zgodnie ze stanowiskiem sądów administracyjnych (zob. Wyrok WSA w Poznaniu wydany dnia 1 grudnia 2015 r., sygn.: I SA/Po 1069/15) różnice kursowe nie mają żadnego wpływu na podatek od towarów i usług. Decydujący jest wyłącznie kurs średni z dnia poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego, a późniejsza wyższa lub niższa zapłata w walucie polskiej – spowodowana zmianą kursu waluty obcej – nie powoduje już konieczności zmiany określonej w pierwotny sposób podstawy opodatkowania oraz korygowania podatku ustalonego na podstawie faktury. Zapłata w złotych faktury wyrażonej w walucie obcej, w innej wysokości niż na niej określona ze względu na zmianę kursów walut nie wywiera skutków w zakresie podatku od towarów i usług.

Mikołaj Stelmach
Młodszy konsultant podatkowy
mikolaj.stelmach@isp-modzelewski.pl

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=858&start=5