Czy usługa doradcza jest usługą podobną do usługi zarządzania na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych?

20 czerwca, 2018 8:35 am

Kategorie:

Obecnie przeważającym poglądem jest pogląd, zgodnie z którym umowa o świadczenie usług doradczych nie stanowi umowy o podobnym charakterze do usług o charakterze zarządczym.

 
Obecnie przeważającym poglądem jest pogląd, zgodnie z którym umowa o świadczenie usług doradczych nie stanowi umowy o podobnym charakterze do usług o charakterze zarządczym. W interpretacji indywidualnej z dnia 16 marca 2012 r. (IPPB1/415-113/12-2/MS) Minister Finansów uznał stanowisko podatnika za prawidłowe. Zgodnie z nim: “(…) W konsekwencji, mając na względzie, że:

  • prawo do wyboru 19% podatku liniowego przysługuje w odniesieniu do przychodów z poza rolniczej działalności gospodarczej, za wyjątkiem przychodów z tytułu czynności odpowiadających czynnościom wykonywanym na rzecz pracodawcy w danym roku podatkowym,
  • usługi świadczone na rzecz Spółki przez Wnioskodawcę jako niezależnego przedsiębiorcę na podstawie Umowy o współpracę będą mieściły się w zakresie pojęcia przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, tj. nie będą stanowiły przychodów uzyskiwanych z innego źródła przychodów,
  • z tytułu sprawowania funkcji prezesa zarządu Wnioskodawca otrzymuje i będzie otrzymywał odrębne wynagrodzenie określone w stosownej uchwale Zgromadzenia Wspólników, które stanowi przychód z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 13 pkt 7, podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych wg skali podatkowej,

 

Wnioskodawca nie jest i nie będzie pracownikiem Spółki,

 
– Wnioskodawca będzie spełniał przesłanki do opodatkowania 19% podatkiem liniowym przychodów z tytułu świadczenia usług doradczych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym w odniesieniu do przychodów uzyskiwanych z tytułu świadczenia usług doradczych na rzecz Spółki.”

 

 

Andrzej Łukiańczuk
Doradca podatkowy nr 10266
andrzej.lukianczuk@isp-modzelewski.pl
tel. (22) 517 30 60 wew. 129

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=951&start=6