Czy wydatki na opłacenie miejsc parkingowych dla pracowników stanowią koszty uzyskania przychodów?

15 marca, 2016 8:56 am

Kategorie:

Wydatki ponoszone przez podatnika na opłacenie miejsc parkingowych jako jeden z elementów świadczenia na rzecz pracowników, tzw. kosztów pracowniczych (pozapłacowej formy wynagrodzenia) stanowią koszt uzyskania przychodu.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Treść przywołanego art. 15 ust. 1 ww. ustawy wskazuje, że definicja kosztów uzyskania przychodów ? dla celów podatku dochodowego ? składa się z dwóch podstawowych elementów, które łącznie tworzą swego rodzaju normatywną klauzulę generalną.
Tak więc dany podmiot gospodarczy ma możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków, po wyłączeniu tych, których możliwość odliczenia jest wprost ograniczona w ustawie ? zarówno do kosztów bezpośrednio związanych z uzyskiwanymi przychodami, jak i kosztów innych niż bezpośrednio związanych z przychodami ? pod warunkiem, że ich poniesienie ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu lub wiąże się z zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów. Przy czym związek przyczynowy pomiędzy poniesieniem wydatku a osiągnięciem przychodu bądź zachowaniem lub zabezpieczeniem jego źródła należy oceniać indywidualnie w stosunku do każdego wydatku. Z oceny tego związku powinno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie może przyczynić się do osiągnięcia przychodu bądź służyć zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów.
Zdaniem autora wydatki ponoszone przez podatnika na opłacenie miejsc parkingowych jako jeden z elementów świadczenia na rzecz pracowników, tzw. kosztów pracowniczych (pozapłacowej formy wynagrodzenia) stanowią koszt uzyskania przychodu. W tym zakresie ? stosując pewną analogię – wskazać należy, że zgodnie z obecnie wyrażanym stanowiskiem Ministerstwa Finansów, a także części organów podatkowych, w przypadku uwzględnienia w przychodach pracownika wartości paliwa zużytego do jazd prywatnych w związku z wykorzystywaniem samochodów służbowych do celów prywatnych, podatnicy mają prawo zaliczyć wydatki na nabycie tego paliwa do kosztów uzyskania przychodów. Pogląd taki wyrażony został m.in. w interpretacji indywidualnej z dnia 11 czerwca 2015 r. (IBPBI/2/4510-319/15/BD) Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, zgodnie z którym: ?Uwzględniając zatem fakt, że udostępnianie samochodów służbowych również do celów prywatnych pracownika stanowi pozapłacową formę wynagradzania i jest dla niego przychodem ze stosunku służbowego, to wydatki na utrzymanie samochodu ponoszone przez Spółkę będą stanowić koszt uzyskania przychodu. Z tego względu należy zauważyć, że pomiędzy wydatkami poniesionymi na eksploatację samochodu, a przychodem istnieje związek przyczynowo – skutkowy, w tym znaczeniu że są one uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia, a w rezultacie ich poniesienie może mieć wpływ na zwiększenie przychodów przez Spółkę.?

Andrzej Łukiańczuk
Doradca podatkowy nr 10266
andrzej.lukianczuk@isp-modzelewski.pl
tel. (22) 517 30 60 wew. 129

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=783&start=13