Czy wykonując usługi budowlane od stycznia 2017 r. w ramach procedury “odwrotnego obciążenia” podatnik obowiązany przejść z rozliczeń kwartalnych na miesięczne?

6 marca, 2017 3:10 pm

Kategorie:

Od 1 stycznia 2017 r. pozbawiono możliwości składania deklaracji kwartalnie inne podmioty niż mali podatnicy (likwidacja deklaracji VAT-7D). Natomiast podatnik (spełniający definicję małego podatnika) wykonujący usługi budowlane od stycznia 2017 r. w ramach procedury odwrotnego obciążenia nie ma obowiązku przejść z rozliczeń VAT kwartalnych na miesięczne. Przepis art. 99 ust. 3 i 3a ustawy o podatku od towarów i usług w tym zakresie nie uległy zmianie.

 
Obecnie zgodnie z art. 99 ust. 3 ustawy VAT mali podatnicy, którzy nie wybrali metody kasowej, mogą również składać deklaracje podatkowe, o których mowa w ust. 2, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa.

 
W myśl art. 99 ust. 3a tej ustawy przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się do podatników:

  1. rejestrowanych przez naczelnika urzędu skarbowego jako podatnicy VAT czynni – przez okres 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonana została rejestracja lub
  2. którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach dokonali dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, chyba że łączna wartość tych dostaw bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50 000 zł.

 
Zatem dla rozliczeń kwartalnych podatników musi spełniać definicję małego podatnika, być zarejestrowanym dłużej niż rok i nie może dokonywać dostaw towarów z załącznika nr 13 do ustawy o podatku od towarów i usług powyżej określonego progu. Jednocześnie jednak podwykonawcy będzie obowiązany składać miesięcznie i za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracje podsumowujące (zarówno VAT-UE jak i VAT-27) Jednocześnie w takiej też sytuacji należy składać elektronicznie również deklarację VAT-7K.

 
Marcin Szymocha
Doradca podatkowy nr 12870
Dyrektor Oddziału Śląskiego ISP
marcin.szymocha@isp-modzelewski.pl
tel. (32) 259 71 50

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=853&start=7