Czy wypłata dywidendy w postaci niepieniężnej ma charakter odpłatnego zbycia?

6 października, 2015 8:31 am

Kategorie:

Wypłata dywidendy w postaci niepieniężnej nie ma charakteru odpłatnego zbycia. Takie stanowisko wynika z wyroku NSA z dnia 22 lutego 2013 r., sygn. akt II FSK 1771/11.

Przeniesienie własności nieruchomości w wyniku wypłaty dywidendy nie ma charakteru odpłatnego zbycia prawa rzeczowego. Tak stwierdził NSA z wyroku z dnia 22 lutego 2013 r., sygn. akt II FSK 1771/11. Zdaniem NSA wykładnia art. 12 ust. 1-3 oraz art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym osób prawnych nie daje podstaw do uznania, że podjęcie uchwały przez zgromadzenie wspólników o wypłacie zysku w formie niepieniężnej, tzn. w postaci przysługującego spółce prawa własności do nieruchomości skutkuje powstaniem przychodu po jej stronie.

Wypłata przez spółkę dywidendy niepieniężnej nie powinna być bowiem utożsamiana z umową sprzedaży, ani jakąkolwiek podobną umową o charakterze wzajemnym. Przeniesienie własności nieruchomości w wyniku wypłaty dywidendy nie ma charakteru odpłatnego zbycia prawa rzeczowego. Jest ono jednostronną czynnością prawną polegająca na przeniesieniu prawa własności nieruchomości na wspólnika uprawnionego do udziału w zysku na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników.

Wypłata z zysku w formie rzeczowej nie różni się, zdaniem NSA, jeżeli chodzi o konsekwencje podatkowe, od dywidendy wypłacanej w formie pieniężnej.

Małgorzata Słomka
doradca podatkowy nr 09900
malgorzata.slomka@isp-modzelewski.pl
tel. 22 517 30 64