Czy zus od nagród z zysku stanowi koszt uzyskania przychodu?

26 listopada, 2015 8:14 am

Kategorie:

Składki na ubezpieczenie społeczne od wypłacanych nagród z zysku nie stanowią koszty uzyskania przychodu u podatnika.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za koszty uzyskania przychodu nie uważa się składek na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy i na inne fundusze celowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw – od nagród i premii, wypłacanych w gotówce lub w papierach wartościowych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

 
Z powyższego przepisu jednoznacznie wynika, że nie stanowią kosztów uzyskania przychodu składki na ubezpieczenie społeczne związane z nagrodami wypłacanymi w gotówce (w formie pieniężnej) z dochodu po opodatkowaniu (finansowane przez płatnika). Należy zauważyć, że w uzasadnieniu uchwały siedmiu sędziów NSA podjętej w dniu 22 czerwca 2015 r. (II FPS 3/15) NSA wskazał, że: ?Analiza wyłączeń zawartych w art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p. prowadzi do wniosku, że przepisy nie przewidują wprost wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów nagród z dochodu po opodatkowaniu. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 40 u.p.d.o.p. nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy i na inne fundusze celowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw ? od nagród i premii wypłacanych w gotówce lub w papierach wartościowych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Z treści tego przepisu można wyprowadzić wniosek, że gdyby zamiarem ustawodawcy było wyłączenie z kosztów całej nagrody wraz z pochodnymi, to by tak postanowił. Skoro natomiast w tym przepisie odwołał się tylko do składek na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy i na inne fundusze celowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw, to tylko te wydatki są wyłączone z kosztów uzyskania przychodów.?

 
W związku z powyższym, składki na ubezpieczenie społeczne od wypłacanych nagród z zysku nie stanowią koszty uzyskania przychodu u podatnika.

 
Andrzej Łukiańczuk
Doradca podatkowy nr 10266
andrzej.lukianczuk@isp-modzelewski.pl
tel. (22) 517 30 60 wew. 129

 

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=762&start=7