Czynności pozorowane przez organ w związku ze zwrotem różnicy podatku a odsetki należne podatnikom

1 marca, 2018 11:34 am

Kategorie:

W niniejszym artykule omówiono możliwość żądania przez podatnika pełnych odsetek w związku ze wstrzymaniem zwrotu różnicy podatku wskutek pozorowania czynności przez organ podatkowy.

Zgodnie z art. 87 ust. 2 zdanie trzecie ustawy o podatku od towarów jeżeli przeprowadzone przez organ czynności wykażą zasadność zwrotu urząd skarbowy wypłaca należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty. W myśl art. 87 ust. 7 powołanej ustawy Różnicę podatku niezwróconą przez urząd skarbowy w terminach, o których mowa w ust. 2 zdanie pierwsze i ust. 5a, traktuje się jako nadpłatę podatku podlegającą oprocentowaniu w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej. Jak stwierdził WSA we Wrocławiu w wyroku z dnia 3 sierpnia 2017 r. (I SA/Wr 356/17) ?(…) przepis art. 87 ust. 2 zdanie drugie ustawy o VAT dotyczy sytuacji, w których organy podatkowe działają zgodnie z prawem, a zatem wszczynają określone postępowanie weryfikacyjne i w jego ramach dokonują szeregu zasadnych czynności celem zweryfikowania zwrotu VAT. Przepis ten jednak nie powinien mieć zastosowania w sytuacji pozorowania takich czynności, a zatem sytuacji, gdy organ podatkowy świadomie nadużywa prawa. Owo nadużycie prawa należy rozumieć jako nadużycie kompetencji czyli nieprzystojne wykorzystywanie kompetencji przyznanej normami prawa procesowego przez organ podatkowy.? Zdaniem Sądu ?(…) uwzględniając zasady skuteczności, zasadę neutralności i konieczność zrekompensowania Skarżącej zaistniałej sytuacji braku zwrotu VAT w rozsądnym terminie należało uznać, że Skarżąca od dnia 1 stycznia 2015 r., a zatem po upływie terminu uznanego za rozsądny do zakończenia kontroli podatkowej, ma prawo do zastosowania odsetek za zwłokę w wysokości przewidzianej w art. 87 ust. 7 ustawy o VAT w zw. z art. 78 § 1 O.p. i w zw. z art. 56 § 1 O.p., tj. równej sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%.?

Podsumowując, jeżeli organ podatkowy pozoruje czynności w celu “wstrzymania zwrotu” wówczas podatnikowi należą się pełne odsetki.

Wojciech Safian
Doradca podatkowy
Nr wpisu 12 914
Wicedyrektor ds.. Doradztwa Podatkowego
i Audytu Podatkowego
w Oddziale Wielkopolskim
wojciech.safian@isp-modzelewski.pl
tel. 61 848 33 48

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=927&start=5