Informacja o wznowieniu dokonywania wpłat do ppk tzw. autozapis

20 lutego, 2023 12:04 pm

Kategorie: ,

 

Co 4 lata (w 2023 r., w 2027 r. itd.), od 1 marca, przestają obowiązywać deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK złożone zarówno przez uczestników PPK, jak i przez osoby zatrudnione, w imieniu których – na skutek złożenia tej deklaracji – nie została zawarta umowa o prowadzenie PPK.

Jeżeli uczestnicy PPK nie ponowią deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, od wypłacanego im wynagrodzenia będą obliczanie i pobierane wpłaty do PPK. Wpłaty do PPK obliczone i pobrane z wynagrodzenia wypłaconego w marcu zostaną dokonane od 1 kwietnia. Bowiem pracodawca nie musi uzyskać zgody pracownika , aby zapisać go do PPK.
Dotyczy to także osób zatrudnionych, które do końca lutego nie stały się uczestnikami PPK. W ich przypadku, jeżeli w marcu nie ponowią deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, obliczanie, pobieranie i dokonywanie wpłat do PPK będzie poprzedzone zawarciem w ich imieniu umowy o prowadzenie PPK (art. 16 ust. 1 zdanie drugie, art. 23 ust. 6 ustawy o PPK).
Bardzo istotne , aby deklaracja rezygnacji miała datę miesiąca marca 2023 r.

 

Innymi słowy:

Pracodawca co 4 lata jest zobowiązany ( pierwszy raz w 2023 r.) :

  • „zapisać” do programu osoby, dla których wcześniej – w związku z tym, że złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywaniu wpłat do PPK – nie zawarł umowy o prowadzenie PPK; pracodawca ma obowiązek „zapisać” je do programu, a więc zawrzeć w ich imieniu i na ich rzecz umowę o prowadzenie PPK, a następnie naliczać, pobierać i dokonywać wpłat do PPK za te osoby,
  • wznowić wpłaty do PPK za uczestników programu, którzy złożyli wcześniej deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, chyba, że osoba zatrudniona/uczestnik PPK ponownie zrezygnuje z dokonywania wpłat do PPK, składając pracodawcy deklarację o rezygnacji.

Kogo nie dotyczy autozapis:

a) osób , które nie zostały zapisane do PPK z uwagi na to że nie złożyły deklaracji rezygnacji z uwagi na swój wiek – dotyczy to osób 55+

b) osób które wcześniej złożyły deklarację rezygnacji ale z uwagi że przed 01 kwietna 2023 ukończą 55 rok życia.

Pracodawca będzie mógł „zapisać” takie osoby do PPK albo wznowić naliczanie wpłat do PPK za te osoby od 1 marca 2023 roku wyłącznie na ich wniosek złożony do ostatniego dnia lutego 2023 roku (art. 23 ust. 9 ustawy o PPK).

Pracodawca nie dokona wpłat za uczestnika PPK, jeżeli uczestnik PPK po złożeniu deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, a przed 1 kwietnia ukończył 70. rok życia (art. 23 ust. 8 ustawy o PPK).

Każdy kto złożył uprzednio deklarację rezygnacji otrzyma na e-maila informację o wznowieniu dokonywania wpłat do PPK.