Interpretacja ogólna ministerstwa finansów z dnia 24 stycznia 2018 r. w zakresie cen transferowych

19 lutego, 2018 12:29 pm

Kategorie:

W dniu 24 stycznia 2018 r. MF wydał interpretację ogólną dotyczącą niektórych zagadnień dotyczących cen transferowych (DCT.8201.1.2018). Według tych wyjaśnień podatnik nie ma obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych z podmiotami niepowiązanymi.

 
Wyjaśnienia dotyczą jednolitego stosowania przepisów w zakresie obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 25a ustawy PIT oraz art. 9a ustawy CIT przez organy podatkowe. Interpretacja dotyczy ww. przepisów w zakresie:

  • sposobu ustalenia progów dokumentacyjnych dla transakcji jednego rodzaju / innych zdarzeń jednego rodzaju,
  • sposobu ustalenia progów dokumentacyjnych dla transakcji zawieranych z różnymi podmiotami powiązanymi,
  • obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej,
  • ustalenia transakcji jednego rodzaju.

 
MF wskazał po pierwsze, że wyrażenie ?transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju? oznacza, że podatnik ma obowiązek sporządzenia dokumentacji tylko dla tych transakcji jednego rodzaju, które przekroczą próg ustawowy. Próg dokumentacyjny odnoszący się do wartości transakcji lub innych zdarzeń, o którym mowa w art. 25a ust. 1d PIT oraz art. 9a ust. 1d CIT należy odnosić osobno do każdego rodzaju transakcji lub do każdego rodzaju innego zdarzenia. W konsekwencji jeżeli wartość danego, jednego rodzaju transakcji (innych zdarzeń) nie będzie przekraczać tego progu, to podatnik nie będzie miał obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej dla takiego rodzaju transakcji (innych zdarzeń). Innymi słowy podatnik nie ma obowiązku sumowania wartości różnych rodzajów transakcji lub różnych rodzajów innych zdarzeń w celu określenia obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej.

 
Odnosząc się natomiast do transakcji zawieranych z różnymi podmiotami powiązanymi MF skonstatował, że w celu ustalenia obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej podatnik jest zobowiązany do odniesienia progów transakcyjnych określonych w art. 25a ust. 1d PIT oraz art. 9a ust. 1d CIT do wartości stanowiącej sumę wartości transakcji jednego rodzaju lub innego zdarzenia jednego rodzaju zawartej z poszczególnymi podmiotami powiązanymi, a nie do wartości transakcji jednego rodzaju z jednym konkretnym podmiotem powiązanym.

 
MF odpowiedział również na pytanie, czy obowiązek dokumentacyjny wynikający z omawianych przepisów w przypadku ?innych zdarzeń?, o których mowa w art. 25a ust. 1 pkt 1 lit. b PIT oraz art. 9a ust. 1 pkt 1 lit. b CIT dotyczy również transakcji realizowanych z podmiotami niepowiązanymi (niezależnymi). Wskazał, że obowiązek taki nie powstaje. Aby powstał obowiązek dokumentacyjny zarówno transakcje, jak i inne zdarzenia, o których mowa w ww. przepisach powinny być realizowane z podmiotami powiązanymi.

 
W przypadku ostatniej kwestii MF wskazuje, że obowiązkiem podatnika jest prawidłowe określanie jednego rodzaju transakcji lub jednego rodzaju innych zdarzeń. Jeżeli główne parametry transakcji, istotne z punktu widzenia cen transferowych (takie jak np. istotne funkcje, aktywa, ryzyka, a także sposób kalkulacji ceny, istotne warunki płatności, itd.), są do siebie zbliżone, to poszczególne przepływy pieniężne powinny być agregowane do jednego rodzaju transakcji (lub jednego rodzaju zdarzenia). Niedopuszczalne jest bowiem sztuczne dzielenie transakcji jednego rodzaju (lub zdarzenia jednego rodzaju) na kilka mniejszych quasi-transakcji w celu uniknięcia obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 25a PIT oraz art. 9a CIT. Transakcje jednego rodzaju oraz inne zdarzenia jednego rodzaju powinny być każdorazowo oceniane indywidualnie z uwzględnieniem specyfiki działalności danego podatnika.

 
Sebastian Kopacz
Młodszy konsultant podatkowy
sebastian.kopacz@isp-modzelewski.pl

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=925&start=10