Jak dokumentować nabycie usług niematerialnych?

6 marca, 2017 3:12 pm

Kategorie:

W przypadku usług niematerialnych sama faktura oraz umowa nie stanowią udokumentowania poniesionych kosztów (wydatków) w sposób dostateczny.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy.  Aby wydatek stanowił koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

  • został poniesiony przez podatnika,
  • ma charakter definitywny (rzeczywisty),
  • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
  • poniesiony został w celu uzyskania przychodów lub może mieć inny wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
  • został właściwie udokumentowany.

 
W przypadku usług niematerialnych sama faktura oraz umowa nie stanowią udokumentowania poniesionych kosztów (wydatków) w sposób dostateczny. Podatnik powinien więc wykazać się starannością w zakresie prawidłowego ich dokumentowania. Niezbędnym w tym przypadku jest dysponowanie przez podatnika materialnym dowodem faktu wykonania usług. Na wymogi dotyczące właściwego dokumentowania usług niematerialnych wskazał NSA w wyroku z dnia 8 grudnia 2005 r. (sygn. akt III FSK 618/05). W orzeczeniu tym Sąd uznał, że doradztwo to usługi niematerialne, przy których należy zadbać o dowody. Nie mogą być za nie uznane pisma, które nie są opatrzone datą oraz podpisem osoby, która je sporządziła. Warto dodać, że w wyroku z dnia 7 marca 2003 r. (sygn. akt III SA 2090/01), NSA – przyznając podatnikowi prawo odniesienia w ciężar kosztów podatkowych wydatków poniesionych na doradztwo podatkowe – stwierdził jednocześnie, że podatnik nie może się uchylać od okazania opinii (analizy, ekspertyzy) prawnej organom podatkowym, zasłaniając się koniecznością ochrony poufnych danych na temat firmy.

 
Andrzej Łukiańczuk
Doradca podatkowy nr 10266
andrzej.lukianczuk@isp-modzelewski.pl
tel. (22) 517 30 60 wew. 129

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=853&start=11