Jak należy postąpić w przypadku odnalezienia faktur z poprzednich miesięcy od których nie odliczono podatku? czy należy odliczyć podatek na bieżąco czy też dokonać korekty deklaracji?

26 stycznia, 2016 8:28 am

Kategorie:

Czasem podatnicy odnajdują faktury z wykazanym podatkiem do odliczenia z data m.in. czerwcową, lipcową i sierpniową, od których nie odliczyli podatku. Jak w takiej sytuacji należy postąpić: złożyć korektę deklaracji, czy ująć je w bieżącym okresie grudnia?
Zgodnie z art. 86 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

 
W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 tej ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  • nabycia towarów i usług,
  • dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

 
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w powyżej powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę ? art. 86 ust. 10b ustawy o podatku od towarów i usług.
Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminie określonym w ust. 10 może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (art. 86 ust. 11 tej ustawy).

 
Z kolei jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w powyższych terminach, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.
Jak wskazują Organy podatkowe (np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 9 września 2014 r., sygn. ITPP1/443-688/14/DM) z powołanych przepisów wynika, że odliczenia podatku można skorzystać dopiero w rozliczeniu za okres, w którym spełnione zostały wszystkie przesłanki warunkujące odliczenie, tj. podatnik jest w posiadaniu faktury dokumentującej transakcję, powstał obowiązek podatkowy w odniesieniu do nabywanych towarów i usług, doszło do faktycznego nabycia tych towarów i usług lub doszło do zapłaty całości lub części uiszczanej kwoty przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi. Natomiast, termin o którym mowa w art. 86 ust. 11 cyt. ustawy, tj. termin ?dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych? do odliczenia podatku będzie liczony dopiero od okresu, w którym zostaną spełnione łącznie przesłanki do odliczenia.

 
Jeżeli zatem faktura została doręczona podatnikowi później (w grudniu) niż miała miejsce dostawa towarów lub wykonanie usługi (czerwiec, lipiec, sierpień), to wówczas podatnik będzie mógł odliczyć podatek naliczony z tej faktury w deklaracji za miesiąc otrzymania faktury (w grudniu), a jeżeli podatnik nie dokona odliczenia tego podatku w deklaracji za miesiąc otrzymania faktury (grudzień), wówczas będzie uprawniony do dokonania odliczenia w deklaracji za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (styczeń lub luty).

 
W przypadku, gdy podatnik nie dokona obniżenia podatku naliczonego w ww. okresach rozliczeniowych (tj. w okresie w którym otrzymał fakturę lub w dwóch następnych okresach rozliczeniowych), ma prawo, zgodnie z art. 86 ust. 13 powołanej ustawy, do obniżenia podatku naliczonego o kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego (tj. za pierwszy okres rozliczeniowy, w którym spełnił wszystkie warunki do dokonania odliczenia – grudzień), nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

 
Inaczej sytuacja będzie miała miejsce, gdy podatnik otrzymał faktury w czerwcu, lipcu, sierpniu, a wyłącznie zorientował się w miesiącu grudniu, że nie rozliczył ich wcześniej. W takiej sytuacji powinien dokonać korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego tj. podatnik był w posiadaniu faktury dokumentującej transakcję oraz powstał już obowiązek podatkowy w odniesieniu do nabywanych towarów i usług. W sytuacji, gdy podatnik nie jest w stanie ustalić dokładnej daty otrzymania faktury bezpiecznym wariantem wydaje się dokonanie korekty za okres, w którym wystawiono fakturę pod warunkiem, że powstał już obowiązek podatkowy, a jeżeli  obowiązek podatkowy powstał w późniejszym okresie to za ten późniejszy okres.

 
Marcin Szymocha
Młodszy konsultant podatkowy
marcin.szymocha@isp-modzelewski.pl
tel. (32) 259 71 50

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=776&start=3