Jak podzielić koszty wspólne inwestycji?

28 marca, 2018 10:07 am

Kategorie:

W wydawanych interpretacjach indywidualnych organy podatkowe jako klucz alokacji kosztów wspólnych wskazują na bezpośrednie koszty wytworzenia poszczególnych środków trwałych.
W wydawanych interpretacjach indywidualnych organy podatkowe jako klucz alokacji kosztów wspólnych wskazują na bezpośrednie koszty wytworzenia poszczególnych środków trwałych. Pod tym pojęciem należy rozumieć koszty wytworzenia środka trwałego bez narzutu kosztów wspólnych. Przykładowo w interpretacji indywidualnej z dnia 30 maja 2014 r. (IPPB3/423-340/14-2/MS1) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym: ?(?) ujęte przez Wnioskodawcę na odrębnym koncie technicznym koszty pośrednie, w momencie wydania danego środka do użytkowania powinny być doliczane do jego wartości początkowej, proporcją bezpośrednich wydatków poniesionych na nabycie bądź wytworzenie tego środka trwałego i sumy wydatków alokowanych bezpośrednio do wartości początkowej środków trwałych związanych z Inwestycją, których dzielone koszty pośrednie dotyczą.?
Podobnie w interpretacji indywidualnej z dnia 4 października 2013 r. (sygn. ILPB4/423-215/13-5/DS) Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu. Wyraził on pogląd, że podział uzyskanych przez podatnika wspólnych kosztów inwestycji, powinien nastąpić ?według proporcji bezpośrednich kosztów wytworzenia poszczególnych środków trwałych w kosztach bezpośrednich inwestycji ogółem.? W wyroku z dnia 13 grudnia 2017 r. II FSK 2939/15 NSA uznał, że: ?Związek ekonomiczny poniesionego kosztu z wytworzeniem przez podatnika środka trwałego musi mieć charakter bezpośredni, tzn. wpływający wprost na powstanie takiego środka trwałego, a nie pośredni, odnoszący się ogólnie do źródła przychodów.? W wyroku WSA w Warszawie z dnia 6 maja 2015 r. (III SA/Wa 1860/14) Sąd stwierdził, że: ?Decydujące znaczenie dla zakwalifikowania danego wydatku do kosztów wytworzenia środka trwałego ma możliwość powiązania danego wydatku z konkretnym przedsięwzięciem – środkiem trwałym, co wynika z art. 16g ust. 4 u.p.d.o.p.? Z kolei w wyroku WSA w Warszawie z dnia 10 października 2011 r. (III SA/Wa 2146/11) Sąd wyraził pogląd, że: ?(?) W myśl art. 16g ust. 4 u.p.d.o.p. do wartości początkowej środka trwałego należy zaliczyć wszystkie wydatki, które są ściśle związane z tworzonym środkiem trwałym i które wpływają w sposób bezpośredni na jego wartość.?

Andrzej Łukiańczuk
Doradca podatkowy nr 10266
andrzej.lukianczuk@isp-modzelewski.pl
tel. (22) 517 30 60 wew. 129

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=933&start=8