Jak skorygować nieprawidłowo ustaloną wartość początkową środka trwałego?

1 lipca, 2019 4:02 pm

Kategorie:

Skoro odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej określonej zgodnie z art. 16g ustawy, to w opinii autora, w przypadku, gdy ta wartość została określona nieprawidłowo, skutki jej korekty należy rozpoznać wstecz.

 
Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16.

Przepisy ustawy  nie określają sposobu korekt błędów powstałych wskutek nieprawidłowego ustalenia wartości początkowej środka trwałego.   W art. 16h ust. 2 powołanej ustawy postanowiono, że przed rozpoczęciem amortyzacji podatnicy dokonują wyboru jednej z metod amortyzacji i wybraną metodę stosują do pełnego zamortyzowania danego środka trwałego. Jak z kolei stanowi art. 16f ust. 1 tej ustawy, podatnicy, z wyjątkiem tych, którzy ze względu na ogłoszoną upadłość nie prowadzą działalności gospodarczej, dokonują odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16a ust. 1 i ust. 2 pkt 1-3 oraz w art. 16b. Sposób określenia wartości początkowej został wskazany w art. 16g tej ustawy.

Skoro odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej określonej zgodnie z art. 16g ustawy, to w opinii autora, w przypadku, gdy ta wartość została określona nieprawidłowo, skutki jej korekty należy rozpoznać wstecz.

 
Andrzej Łukiańczuk
Doradca podatkowy nr 10266
andrzej.lukianczuk@isp-modzelewski.pl
tel. (22) 517 30 60 wew. 129