Jak wybrać w trakcie roku alternatywną metodę cienkiej kapitalizacji?

4 października, 2017 9:48 am

Kategorie:

Wymagany przez ustawodawcę warunek z art. 15c ust. 12 dotyczący zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy pożyczki z podmiotem powiązanym należy traktować bezwzględnie.

W przypadku wyboru w trakcie roku podatkowego zasad rozliczania odsetek w oparciu o art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnik stosuje zasady określone w tym artykule począwszy od początku roku podatkowego, w którym dokonał tego wyboru. Jeżeli więc podatnik wybierze np. ten wariant rozliczania kosztów pożyczki, to wymagany przez ustawodawcę warunek z art. 15c ust. 12 dotyczący zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy pożyczki z podmiotem powiązanym należy traktować bezwzględnie, niezależnie np. od faktu zaliczania kosztów obsługi pożyczki w pierwszym okresie do kosztów inwestycji. Należy wskazać, że stosownie do art. 15c ust. 8 ustawy przez odsetki od pożyczki, o których mowa w niniejszym artykule oraz w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61, rozumie się wszelkie poniesione na rzecz pożyczkodawcy koszty związane z uzyskaniem i korzystaniem z pożyczki, o której mowa w art. 16 ust. 7b (odsetki, opłaty, prowizje, premie), a także opłaty z tytułu opóźnionej zapłaty zobowiązań.

 
Powyższe oznacza, że ograniczeniu w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodu na podstawie art. 15c ustawy począwszy od początku roku podatkowego ? w przypadku wyboru w trakcie roku podatkowego zasad rozliczania odsetek w oparciu o art. 15c ustawy ? podlegają nie tylko odsetki ale także koszty związane z uzyskaniem i korzystaniem z pożyczki.

 
Andrzej Łukiańczuk
Doradca podatkowy nr 10266
andrzej.lukianczuk@isp-modzelewski.pl
tel. (22) 517 30 60 wew. 129

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=893&start=13