Jakie organy mogą żądać przekazania danych w formacie jednolitego pliku kontrolnego?

5 lipca, 2016 8:16 am

Kategorie:

Od dnia 1 lipca 2016 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy Ordynacja podatkowa przewidująca wprowadzenie tzw. jednolitego pliku kontrolnego. Powstaje wątpliwość jakie organy mogą żądać przekazania danych w formacie jednolitego pliku kontrolnego?
Zgodnie z dodanym art. 193a Ordynacji podatkowej w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych (?). Zatem przepis w sposób generalny wskazuje, że organem, który może złożyć żądanie jest organ podatkowy.

 
W myśl art.  13 §  1 Ordynacji podatkowej organem podatkowym, stosownie do swojej właściwości, jest:
1)  naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego, wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa – jako organ pierwszej instancji;
2) dyrektor izby skarbowej, dyrektor izby celnej – jako:

  • organ odwoławczy odpowiednio od decyzji naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celnego,
  • organ pierwszej instancji, na podstawie odrębnych przepisów,
  • organ odwoławczy od decyzji wydanej przez ten organ w pierwszej instancji;

3)  samorządowe kolegium odwoławcze – jako organ odwoławczy od decyzji wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starosty albo marszałka województwa.

 
Stosownie do art.  13 §  2 Ordynacji podatkowej organem podatkowym może być również minister właściwy do spraw finansów publicznych jest organem podatkowym.

 
Podsumowując art. 193a Ordynacji podatkowej nie ogranicza kręgu organów podatkowych, które mogą żądać przekazania przez podatnika danych w formacie jednolitego pliku kontrolnego. Są to zatem zarówno naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego, wójt, burmistrz (prezydent miasta), dyrektor izby skarbowej, dyrektor izby celnej, samorządowe kolegium odwoławcze, minister właściwy do spraw finansów publicznych. Jednocześnie na mocy odwołania do przepisów ordynacji podatkowej zawartego w art. 31 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy o kontroli skarbowej z takim żądaniem będą mogły wystąpić również organy kontroli skarbowej.

Marcin Szymocha
Doradca podatkowy nr 12870
p.o. Dyrektora Oddziału Śląskiego ISP
marcin.szymocha@isp-modzelewski.pl
tel. (32) 259 71 50

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=807&start=21