Jakie są skutki otrzymania certyfikatu rezydencji niezawierającego daty ważności?

20 lipca, 2018 11:20 am

Kategorie:

W przypadku, gdy certyfikat nie zawiera daty ważności płatnik może przy poborze zryczałtowanego podatku dochodowego (podatku u źródła) uwzględnić ten certyfikat w okresie kolejnych 12 miesięcy od dnia jego wydania.

 
Zgodnie z art. 4a pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, certyfikatem rezydencji jest zaświadczenie o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby podatnika.
Jak stanowi art. 26 ust. 1i tej ustawy, jeżeli miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych zostało udokumentowane certyfikatem rezydencji niezawierającym okresu jego ważności, płatnik przy poborze podatku uwzględnia ten certyfikat przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego wydania.

 
Jeżeli w okresie dwunastu miesięcy od dnia wydania certyfikatu miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych uległo zmianie, podatnik (spółka szwedzka) jest obowiązany do niezwłocznego udokumentowania miejsca siedziby dla celów podatkowych nowym certyfikatem rezydencji.  Jeżeli podatnik nie dopełnił tego obowiązku, odpowiedzialność za niepobranie podatku przez płatnika lub pobranie podatku w wysokości niższej od należnej ponosi podatnik.

 
W przypadku, gdy certyfikat nie zawiera daty ważności płatnik może przy poborze zryczałtowanego podatku dochodowego (podatku u źródła) uwzględnić ten certyfikat w okresie kolejnych 12 miesięcy od dnia jego wydania.

 

 

Andrzej Łukiańczuk
Doradca podatkowy nr 10266
andrzej.lukianczuk@isp-modzelewski.pl
tel. (22) 517 30 60 wew. 129

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=958&start=11