Katalog przychodów wchodzących do źródła zyski kapitałowe

9 stycznia, 2018 2:20 pm

Kategorie:

Dodany w ustawie o CIT art. 7b określa katalog przychodów wchodzących do źródła ?zyski kapitałowe?.
Dodany z dniem 1 stycznia 2018 r. art. 7b ustawy o CIT określa katalog przychodów wchodzących do źródła zyski kapitałowe. Przepis art. 7b ma zasadniczo na celu określenie rodzajów przychodów przypisywanych do źródła, jakim są zyski kapitałowe. Celem przepisu jest przede wszystkim rozdzielenie osiąganych przez podatników przychodów poprzez przypisanie ich do właściwego źródła przychodów. Katalog ten obejmuje różnego rodzaju kategorie przychodów, m.in:

  • przychody stanowiące dochód z udziału w zysku osoby prawnej lub spółki, której mowa w art. 1 ust 3 ustawy o CIT,
  • przychody z udziału (akcji) w osobie prawnej lub spółce, o której mowa w art. 1 ust. 3,
  • przychody z tytułu wniesienia do osoby prawnej lub spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3, wkładu niepieniężnego,
  • przychody ze zbycia wierzytelności uprzednio nabytych przez podatnika oraz wierzytelności wynikających z przychodów zaliczanych do zysków kapitałowych,
  • przychody z praw majątkowych, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7, z papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych, z wyłączeniem instrumentów służących zabezpieczeniu przepływów lub przychodów albo kosztów niezaliczanych do zysków kapitałowych, oraz z tytułu uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, w tym z ich najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, jak również przychody z ich zbycia.

Do przychodów ze źródła “zyski kapitałowe” będą zaliczane m.in. również wszelkie przychody osiągane przez banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i instytucje finansowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

Barbara Głowacka
doradca podatkowy nr 12 538
barbara.glowacka@isp-modzelewski.pl

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=913&start=6