Kiedy można złożyć korektę deklaracji w przypadku kontroli celno – skarbowej?

28 marca, 2017 1:33 pm

Kategorie:

W niniejszym artykule omówiono możliwość składania korekty deklaracji w przypadku wszczęcia kontroli celno ? skarbowej.
Od dnia 1 marca 2017 r. wraz z reformą aparatu skarbowego utworzono nową procedurę kontrolną: kontrolę celno ? skarbową. Jest to kontrola przeprowadzana przez Naczelników Urzędów Celno ? Skarbowych.

 
Zgodnie z art. 62 ust. 4 kontrolowanemu przysługuje uprawnienie do skorygowania deklaracji w terminie 14 dni od dnia doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno – skarbowej w zakresie objętym tą kontrolą. Idzie tutaj o kontrole dotyczące przestrzegania przepisów prawa podatkowego. Co istotne, uprawnienie dotyczy zarówno kontroli wszczynanych w trybie zwyczajnym, jak również w trybie nadzwyczajnym, tj. ?na legitymację?. W przypadku kontroli “na legitymację” upoważnienie do kontroli doręcza się bowiem w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych.
Na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy KAS korekty można także dokonać w terminie  14 dni od dnia doręczenia wyniku kontroli kontrolowany może skorygować w zakresie objętym kontrolą celno-skarbową uprzednio złożoną deklarację podatkową. Ponadto korekta deklaracji złożona po upływie tego terminu, a przed doręczeniem postanowienia, o przekształceniu kontroli w postępowanie podatkowe nie wywołuje skutków prawnych.
Podsumowując, w przypadku kontroli celno ? skarbowej kontrolowany może złożyć prawnie skuteczną korektę deklaracji podatkowej w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu upoważnienia do kontroli. Następnie prawo do korekty jest ?wstrzymane? aż do momentu doręczenia wyniku kontroli. W przypadku doręczenia wyniku kontroli podatnik ponownie ma 14 dni na dokonanie korekty. Jednocześnie należy wskazać, że dokonując owej korekty podatnik powinien mieć świadomość ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług.

Wojciech Safian
Doradca podatkowy nr wpisu 12 914
Szef Zespołu Audytu Podatkowego
w Oddziale Wielkopolskim
wojciech.safian@isp-modzelewski.pl
tel. 618483348

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=858&start=19