Kiedy skorygować przychód wynikający z wystawionej pustej faktury?

22 listopada, 2017 11:11 am

Kategorie:

Puste faktury błędnie dokumentują stan faktyczny; nie są zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym. Oznacza to, że podatnicy powinni dokonać wstecznej korekty przychodów wykazanych jako podatkowe.
W stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r., wprowadzono przepis, tj. art. 12 ust. 3j ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym  jeżeli korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty. Ponadto, art. 11 ustawy nowelizującej stanowi, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą, stosuje się do korekty przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów, uzyskanych lub poniesionych przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej.

 
Puste faktury błędnie dokumentują stan faktyczny; nie są zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym. Oznacza to, że podatnicy powinni dokonać wstecznej korekty przychodów wykazanych jako podatkowe.

 
Andrzej Łukiańczuk
Doradca podatkowy nr 10266
andrzej.lukianczuk@isp-modzelewski.pl
tel. (22) 517 30 60 wew. 129

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=903&start=9