Kiedy wartość nieodpłatnego świadczenia jest przychodem wolnym od podatku?

29 grudnia, 2017 12:47 pm

Kategorie:

Dla zastosowania zwolnienia od podatku dochodowego przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia konieczne jest łączne spełnienie następujących warunków:

  • świadczenie jest nieodpłatne i stanowi u świadczeniobiorcy przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy,
  • świadczenie to pozostaje w związku z promocją lub reklamą świadczeniodawcy,
  • jednorazowa wartość świadczenia nie przekracza kwoty 200 zł,
  • świadczeniobiorca nie jest pracownikiem świadczeniodawcy ani osobą pozostającą ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym (np. umowy zlecenia lub umowy agencyjnej).

 
Wartość świadczenia nieodpłatnego jako przychodu podlegającego zwolnieniu od  podatku dochodowego od osób fizycznych może korzystać ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z nim, wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych jest wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą – jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł; zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym.

 
Zatem dla zastosowania powołanego zwolnienia od podatku dochodowego konieczne jest łączne spełnienie następujących warunków:

  • świadczenie jest nieodpłatne i stanowi u świadczeniobiorcy przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy,
  • świadczenie to pozostaje w związku z promocją lub reklamą świadczeniodawcy,
  • jednorazowa wartość świadczenia nie przekracza kwoty 200 zł,
  • świadczeniobiorca nie jest pracownikiem świadczeniodawcy ani osobą pozostającą ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym (np. umowy zlecenia lub umowy agencyjnej).

 
Jeżeli któryś z tych warunków nie jest spełniony, wartość nieodpłatnego świadczenia podlega opodatkowaniu.

 

Andrzej Łukiańczuk
Doradca podatkowy nr 10266
andrzej.lukianczuk@isp-modzelewski.pl
tel. (22) 517 30 60 wew. 129

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=910&start=8