Korygowanie deklaracji podatkowych

28 lutego, 2017 2:50 pm

Kategorie:

Korekta zeznania podatkowego ma miejsce w przypadku, gdy ujawnią się błędy w druku wypełnionym i przekazanym do organu podatkowego. Poprzez zeznanie korygujące podatnik zmienia treść pierwotnie przekazanej deklaracji.
W wyniku zmiany zeznanie pierwotnie złożone nie będzie brane przez organ skarbowy pod uwagę, natomiast w przypadku kontroli, organ kontrolujący podda sprawdzeniu informacje wynikające z zeznania skorygowanego.

 
Deklaracje koryguje się aż do zakończenia okresu przedawnienia, zatem co do zasady powinno się je dokonywać przez 5 lat licząc od końca roku, w którym składana jest deklaracja. Zeznania za 2016 rok korygować można więc aż do końca 2022 roku.
Korekty dokonuje się składając deklarację podatkową (zgodnie ze wzorem obowiązującym w roku, z którego deklarację się koryguje) ? oznaczoną jako ?korekta? (w formularzu podatkowym podatnik posiada wybór pomiędzy ?złożeniem zeznania? a ?korektą zeznania?). Od 2016 r. nie ma obowiązku dołączania pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty (ORD-ZU).

 
Korekta deklaracji podatkowej niesie ten skutek, że złożona w odpowiednim terminie łącznie z zapłatą zaległości podatkowej (jeśli występuje) spowoduje zaniechanie ukarania za przestępstwo karne skarbowe oraz zapłata zaległości podatkowej (o ile taka wystąpiła) w terminie 7 dni od daty złożenia korekty i nie później niż 6 miesięcy po upływie terminu na złożenie korygowanej w danym momencie deklaracji, powoduje obniżenie odsetek podatkowych.
Małgorzata Słomka
doradca podatkowy nr 09900
malgorzata.slomka@isp-modzelewski.pl
tel. 22 517 30 64

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=852&start=14