Zasady korygowanie faktury “do zera”

23 stycznia, 2018 8:22 am

Kategorie:

Faktura zawierająca błędy odnośnie danych identyfikujących nabywcę, nie powinna być korygowana ?do zera?. Fakturę ?zerującą? należy jednak wystawić w sytuacji, gdy doszło do mylnego wskazania podmiotu będącego stroną dokumentowanej transakcji (wskazano inny podmiot niż ten, z którym faktycznie dokonano transakcji).

Kiedy wystawić notę korygującą?

Z przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wynika, że w sytuacji, gdy nabywca otrzyma fakturę zawierającą błędy w elementach nazwy sprzedawcy lub nabywcy albo oznaczenia towaru lub usługi, może je skorygować notą korygującą. Trzeba jednak podkreślić, iż wystawienie noty korygującej nie może prowadzić do zmiany podmiotu umowy sprzedaży. W przypadku gdy błędne są wszystkie dane nabywcy wskazane na fakturze, nie jest dopuszczalne jej korygowanie w drodze noty korygującej – jedynym sposobem naprawienia tego typu błędu jest wystawienie faktury korygującej przez sprzedawcę.

Kiedy wystawić fakturę korygującą?

Zgodnie z art. 106j ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. podatnik obowiązany jest wystawić fakturę korygującą m.in., gdy podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. Należy przy tym wskazać, że pojedyncze błędne dane np. imię i nazwisko nabywcy, dane adresowe, bądź kilka cyfr numeru identyfikacji podatkowej nabywcy, przy jednoczesnej prawidłowości pozostałych danych są jedynie wadą techniczną, niewyłączającą możliwości prawidłowego określenia nabywcy towaru, a jednocześnie pozostającą bez znaczenia dla wysokości zobowiązania podatkowego. Organy podatkowe wskazują, że o prawidłowości faktur VAT wystawianych i otrzymywanych przez podatników powinny decydować przede wszystkim ustalenia, czy dokumenty te potwierdzają rzeczywiste transakcje handlowe. A zatem, jeżeli w fakturach dokumentujących transakcje występują tzw. wadliwości mniejszej wagi, należy uznać, że nie ma podstawy do kwestionowania faktur VAT wyłącznie z powodu wspomnianych błędów w nazwie nabywcy, danych adresowych bądź numeru identyfikacji podatkowej, mających charakter wadliwości mniejszej wagi (IPPP1/4512-82/16-4/KR). Opisane błędy powinny zostać wyeliminowane przez nabywcę, który wystawi notę korygującą (nie jest to jego obowiązkiem), bądź sprzedawcę ? za pomocą faktury korygującej. Zdaniem organów podatkowych nieprawidłowym byłoby w takim przypadku wystawienie faktury korygującej ?do zera? i ponowne wystawienie faktury zawierającej już prawidłowe dane nabywcy, ponieważ nabywcą pozostaje ten sam podmiot (IPPP1/4512-82/16-4/KR).

Faktura korygująca ?do zera? – błędne dane nabywcy

Od powyższej sytuacji należy odróżnić przypadek, w którym jako nabywcę na fakturze wskazano podmiot niebędący w rzeczywistości stroną danej transakcji ? np. wskazano spółkę inną niż ta, która rzeczywiście nabyła towar/usługę. Trzeba bowiem wskazać, że faktura wystawiona na innego podatnika dokumentuje czynności, które faktycznie nie zostały wykonane; w wyniku korekty faktury jako nabywca zostanie wskazany inny podmiot niż na fakturze pierwotnej. W przedmiotowej sytuacji wystawca faktury musi skorygować dane kontrahenta z jednego istniejącego realnie, na drugiego mającego również swój byt cywilnoprawny i podatkowy. Wystawca faktury powinien wystawić fakturę korygującą ?zerującą? do faktury sprzedaży zawierającej błędne dane nabywcy, a następnie wystawić poprawną fakturę sprzedaży na właściwego nabywcę. Wówczas nabywca towaru otrzymuje nową prawidłową fakturę sprzedaży, zaś podmiot błędnie wskazany na fakturze jako nabywca – otrzymuje oryginał faktury korygującej transakcję ?do zera? (IPPP2/4512-187/15-4/MAO).

Mikołaj Stelmach
Młodszy konsultant podatkowy
mikolaj.stelmach@isp-modzelewski.pl

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=915&start=7