Korzystanie z ulgi prorodzinnej, a limit dochodów dziecka pełnoletniego

28 lutego, 2017 2:43 pm

Kategorie:

Brak kryterium dochodowego osiągniętego w roku podatkowym w stosunku do dzieci małoletnich, a dochód osiągnięty po uzyskaniu przez dziecko pełnoletniości nie ma wpływu na prawo podatnika do skorzystania z ulgi prorodzinnej za okres gdy dziecko było niepełnoletnie. Powyższe stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 9 lutego 2017 r. (2461-IBPB-2-2.4511.1064.2016.2.MK).
Zgodnie art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych  ? od podatku dochodowego pomniejszonego o kwotę składki, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z art. 27f ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:

  • wykonywał władzę rodzicielską;
  • pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;
  • sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

 
Zgodnie z art. 27f ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.? odliczeniu podlega za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., w stosunku do jednego małoletniego dziecka ? kwota 92,67 zł, jeżeli dochody podatnika:

  1. pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112.000 zł,
  2. niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56.000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko wymienionego w art. 6 ust. 4, do którego ma zastosowanie kwota dochodu określona w lit. a.

 
Odliczenie kwoty określonej przysługuje również podatnikowi, który utrzymywał dzieci pełnoletnie:

  • bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  • do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., z wyjątkiem renty rodzinnej, -w związku z wykonywaniem obowiązku alimentacyjnego lub sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej.

 
Podatnik ma możliwość skorzystania z ulgi na pełnoletnie dzieci musi spełnić następujące warunki: utrzymywać w roku podatkowym pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 roku życia, uczące się w szkołach ściśle przez ustawę określonych, które w roku podatkowym nie uzyskało dochodów w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, z wyjątkiem renty rodzinnej.

 
Reasumując, kryterium dochodowe, ograniczające wysokość rocznego dochodu, z wyjątkiem renty rodzinnej, dotyczy dochodu dziecka pełnoletniego (do ukończenia 25 roku życia). Brak jest natomiast takiego warunku w odniesieniu do dziecka małoletniego. Oznacza to, że obliczenie dochodu uzyskiwanego przez dziecko należy rozpocząć od dnia ukończenia  18 roku życia.

Aleksandra Garbarczyk
młodszy konsultant podatkowy
aleksandra.garbarczyk@isp-modzelewski.pl

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=852&start=9