Limity transakcji a dokumentacja cen transferowych

5 września, 2017 12:23 pm

Kategorie:

W niniejszym artykule omówiono sposób ustalania limitu obligującego do sporządzenia dokumentacji cen transferowych.
Zgodnie z art. 9a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy dokonujący, bezpośrednio lub pośrednio, zapłaty należności na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, wynikających z transakcji lub innego zdarzenia ujętego w księgach rachunkowych, jeżeli łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość 20 000 euro – są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej tych transakcji lub innych zdarzeń. Należy zauważyć, że w powołanym przepisie ustawodawca posłużył się sformułowaniem ?transakcji lub innego zdarzenia?. Oznacza to, że limit 20 000 euro należy odnosić do każdej transakcji lub zdarzenia osobno. Np. jeżeli podmioty powiązane dokonują w ramach struktury transakcji outosurcingu personelu o równowartości 15 000 euro oraz wynajmu powierzchni magazynowych o równowartości 120 000 euro, to dokumentację należy sporządzić wyłącznie dla usługi wynajmu powierzchni magazynowych. Podobny pogląd prezentują organy podatkowe (m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 3 lutego 2017 r. 3063-ILPB2.4510.207.2016.1.ŁM oraz Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 24 sierpnia 2017 r. 0111-KDIB1-2.4010.173.2017.1.BG) stwierdzając, że w przypadku gdy spółka będzie realizować z danym podmiotem powiązanym istotne transakcje, będące głównym przedmiotem działalności tego podmiotu, których wartość będzie przekraczać limit wskazany w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i jednocześnie spółka będzie realizować z tym samym podmiotem nieistotne transakcje poboczne, których wartość nie będzie przekraczać tego limitu, to spółka nie będzie miała obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej dla tych transakcji, które nie przekroczą limitów.

 
Podsumowując, ustalając czy doszło do przekroczenia limitu obligującego do sporządzenia dokumentacji cen transferowych, należy odrębnie rozpatrywać poszczególne transakcje dokonane w ramach struktury podmiotów powiązanych.

Wojciech Safian
Doradca podatkowy
Nr wpisu 12 914
Wicedyrektor ds.. Doradztwa Podatkowego
i Audytu Podatkowego
w Oddziale Wielkopolskim
wojciech.safian@isp-modzelewski.pl

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=889&start=13