Miejsce świadczenia usług w odniesieniu do usługi leasingu

4 grudnia, 2015 9:06 am

Kategorie:

W niniejszym artykule zostanie omówione zagadnienie związane z miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usługi leasingu, które to określa ustawo o podatku od towarów i usług w art. 28b i nast.

Miejsce świadczenia usługi leasingu, określa się na podstawie art. 28b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (zastosowanie znajduje zasada ogólna). Zgodnie z tym przepisem miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania. Wynika z tego jednoznacznie, że usługi będą opodatkowane w Polsce, o ile usługa nie będzie świadczona dla stałego miejsca prowadzenia działalności w innym kraju. W przypadku, gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej ? art. 28b ust. 2 ustawy.

Zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n.

Jak stanowi art. 28j ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług krótkoterminowego wynajmu środków transportu jest miejsce, w którym te środki transportu są faktycznie oddawane do dyspozycji usługobiorcy.

Należy mieć jednak na uwadze, iż zgodnie z art. 28j ust. 2 ustawy, przez krótkoterminowy wynajem środków transportu, o którym mowa w ust. 1, rozumie się ciągłe posiadanie środka transportu lub korzystanie z niego przez okres nieprzekraczający 30 dni, a w przypadku jednostek pływających – przez okres nieprzekraczający 90 dni. A contrario przepis ten nie znajdzie zastosowania w sytuacji długoterminowego wynajmu środków transportu.
Nawiązując do powyższego należy jednak wskazać, że zgodnie z art. 28b ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., w przypadku gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba lub stałe miejsce zamieszkania, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności.

Marcin Rozbicki
młodszy konsultant podatkowy
marcin.rozbicki@isp-modzelewski.pl
tel. 22 517 30 64 wew. 126