Minister finansów wydał interpretację ogólną w przedmiocie opodatkowania podatkiem od towarów i usług działalności wykonywanej przez menedżerów

30 października, 2017 10:52 am

Kategorie:

Dnia 6 października 2017 r. Minister finansów wydał interpretację ogólna (PT3.8101.11.2017) w zakresie kwalifikacji na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. czynności (usług) zarządzania świadczonych przez członków zarządu na podstawie kontraktu menedżerskiego

Zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, nie uznaje się czynności z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do:

  • warunków wykonywania tych czynności,
  • wynagrodzenia,
  • odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

Zgodnie zaś z art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się m.in. przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.
Minister wskazał w interpretacji, że jeżeli spełnione są łącznie trzy ? wynikające z art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. – przesłanki, czynności (usługi) wykonywane przez osobę fizyczną (menedżera) nie powinny być kwalifikowane jako samodzielna działalność gospodarcza.
Za najbardziej newralgiczną przesłankę należy uznać wymóg uregulowania w zawieranej umowie odpowiedzialności menedżera w taki sposób, że nie ponosi on odpowiedzialności wobec osób trzecich (odpowiedzialność za jego działania ponosi spółka). W przeszłości zwracano uwagę, że takie ograniczenie odpowiedzialności nie jest możliwe odnośnie menedżerów będących członkami zarządów spółek kapitałowych ponieważ zastosowanie znajdują tutaj bezwzględnie obowiązujące przepisy Kodeksu spółek handlowych, których nie można ograniczyć w drodze odpowiednich postanowień umów.
Minister finansów słusznie jednak wskazał kiedy ów trzeci warunek zostaje spełniony: ?Warunek będzie spełniony jeżeli zgodnie z umową odpowiedzialność jest po stronie spółki, a nie po stronie faktycznego wykonawcy (zarządzającego), co wyklucza samodzielny charakter jego działalności. Warunek będzie także spełniony gdy dana umowa nie przewiduje (nie wprowadza) takiej odpowiedzialności. Bez znaczenia pozostaje w tym kontekście odpowiedzialność zarządzającego wynikająca z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności odpowiedzialność członków zarządu wynikająca z przepisów Kodeksu spółek handlowych?.
Podsumowując, członek zarządu pełniący swą funkcję na podstawie zawartej ze spółką umowy (kontraktu menedżerskiego) nie jest z tego tytułu podatnikiem podatku od towarów i usług jeżeli w umowie tej nie wskazano, iż ponosi on z tytułu pełnionej funkcji odpowiedzialność wobec osób trzecich, wykraczającą poza tę, która wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych i Kodeksu cywilnego.
Mikołaj Stelmach
Młodszy konsultant podatkowy

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=895&start=3