Moment korygowania kosztów uzyskania przychodów od dnia 1 stycznia 2016 r.

4 grudnia, 2015 9:07 am

Kategorie:

W niniejszym artykule omówiono zmiany, które wejdą w życie od dnia 1 stycznia 2016 r., dotyczące momenty ujęcia korekty kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Od dnia 1 stycznia 2016 r., jeżeli korekta kosztu uzyskania przychodów, w tym odpisu amortyzacyjnego, nie będzie spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekta będzie dokonywana poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty. W przypadku nieponiesienia w okresie korekty kosztów uzyskania przychodów lub poniesienia tych kosztów w kwocie niższej niż kwota zmniejszenia ? podatnik będzie obowiązany zwiększyć przychody o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone koszty uzyskania przychodów.  Opisane powyżej zasad dokonywania korekty kosztów nie będą stosowane do korekty kosztów, do których ma zastosowanie art. 24d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zmniejszenie kosztów wynikające z nieuregulowania należności) oraz jeżeli korekta dotyczy kosztu uzyskania przychodów związanego z zobowiązaniem podatkowym, które uległo przedawnieniu.

Natomiast jeżeli korekta nastąpi po likwidacji pozarolniczej działalności gospodarczej, likwidacji działów specjalnych produkcji rolnej albo zmianie formy opodatkowania na zryczałtowaną formę opodatkowania określoną w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne albo w ustawie o podatku tonażowym lub zmianie zasad ustalania dochodu w odniesieniu do działów specjalnych produkcji rolnej, zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów dokonywane będzie w ostatnim okresie rozliczeniowym przed likwidacją pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, zmianą formy opodatkowania lub zmianą zasad ustalania dochodu w odniesieniu do działów specjalnych produkcji rolnej.

Podsumowując od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązywały będą nowe zasady dotyczące korekt, zgodnie z którymi ? co do zasady ? korekty kosztów dokonuje się na bieżąco, tj. w momencie otrzymania korekty faktury. Nowe przepisy korespondują z nowymi zasadami korygowania przychodów, które będą obowiązywały od tej samej daty.

Wojciech Safian
Młodszy konsultant podatkowy
wojciech.safian@isp-modzelewski.pl
tel. 0618483348