Moment powstania przychodu z tytułu udzielenia licencji

8 grudnia, 2016 8:28 am

Kategorie:

W niniejszym artykule omówiono problem momentu powstania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu udzielenia licencji.

Zgodnie z art. 12 ust. 3a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c?3g oraz 3j?3m, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

  • wystawienia faktury albo
  • uregulowania należności.

Z kolei w myśl art. 12 ust. 3c powyższej ustawy jeżeli strony ustalą, iż usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.
W związku z powyższym powstały wątpliwości czy w przypadku udzielenia licencji, gdzie wystawienie faktury i wysokość przychodu jest uzależniona od wystawienia raportu przez licencjobiorcę, który dociera do podatnika z dużym opóźnieniem przychód powstanie w momencie otrzymania takiego raportu czy w momencie zakończenia okresu rozliczeniowego, którego konkretny przychód dotyczy. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 16 listopada 2016 r. (2461-IBPB-1-2.4510.839.2016.1.KP) stwierdził, że usługi o charakterze ciągłym jest wyjątkiem od ogólnej zasady momentu powstanie przychodu wyrażonej w art. 12 ust. 3a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. i uznał, że art. 12 ust. 3c tej samej ustawy nie wprowadza żadnych wyłączeń od określonej w nim normy i ?(?) datą powstania przychodu jest zawsze koniec okresu rozliczeniowego, nie ma natomiast znaczenia, data wystawienia faktury lub data otrzymania należności, ani tym bardziej data otrzymania rozliczenia ilości udzielonych licencji?.
Reasumując należy stwierdzić, że w przypadku udzielania licencji rozliczanej w okresach rozliczeniowych momentem powstania przychodu jest ostatni dzień tego okresu, nie rzadziej niż raz w roku.

Maciej Jendraszczyk
Doradca podatkowy nr wpisu 12 238
Konsultant Podatkowy
w Oddziale Wielkopolskim
maciej.jendraszczyk@isp-modzelewski.pl
tel. 618483348

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=834&start=9