Czy istnieje prawo do zaliczenia straty z tytułu rzeczywistych kontraktów terminowych do kosztów uzyskania przychodów?

4 maja, 2015 5:24 pm

Kategorie: ,

?Strata? na rzeczywistych kontraktach terminowych nie powoduje żadnych skutków w podatku dochodowym.
Normatywne definicje pochodnych instrumentów finansowych zawarte są w wydanym, na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości, rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.  Zgodnie z jego treścią, kontrakt forward jest umową nakładającą na jedną z jej stron obowiązek dostarczenia, a na drugą – odbioru aktywów o określonej ilości, w określonym terminie w przyszłości i po określonej cenie, ustalonej w terminie zawierania kontraktu.
Wskazać należy, iż kontrakty forward nakładają, na podmiot zobowiązany jego treścią do nabycia aktywów (np. walut), obowiązek rzeczywistego ich nabycia (kontrakty rzeczywiste) lub obowiązek rozliczenia ceny nabycia instrumentu bazowego (kontrakty nierzeczywiste), również wówczas, kiedy cena takiego instrumentu nie będzie dla tego podmiotu korzystna, to jest, gdy określona w kontrakcie cena nabycia będzie wyższa od obowiązującej w terminie realizacji kontraktu rynkowej ceny nabycia tego instrumentu. W tym zatem kontekście podmiot zobowiązany treścią rzeczywistego kontraktu do nabycia aktywów może “ponieść stratę” lub “osiągnąć zysk”, liczone jako różnica między ceną zapłaconą za nabycie aktywów po cenie wynikającej z kontraktu a ceną, jaką podmiot ten zobowiązany byłby zapłacić za nabycie tych aktywów “na rynku”, czyli poza tym kontraktem. Tak jednak hipotetycznie określona ?strata? nie powodują żadnych skutków w podatku dochodowym. W przypadku rzeczywistego kontraktu forward dochodzi jedynie do nabycia waluty po z góry określonym kursie (kursie faktycznym) i jej wpływu na rachunek jednostki. Jednocześnie kurs ten będzie kursem (nabycia waluty) uwzględnianym przy określaniu różnic kursowych “od własnych środków” (różnic kursowych, o których mowa w art. 15a ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), ale dopiero w chwili wypływu tej waluty z rachunku.
Andrzej Łukiańczuk
Doradca podatkowy nr 10266
andrzej.lukianczuk@isp-modzelewski.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. (22) 517 30 60 wew. 129