Czy w spółce komandytowej istnieje możliwość wypłaty zaliczki na poczet przyszłych zysków?

8 lipca, 2015 12:01 pm

Kategorie: ,

Zgodnie z art. 52 § 1 KSH wspólnik może żądać podziału i wypłaty całości zysku z końcem każdego roku obrotowego. Trzeba jednak zauważyć, że przepisy rozdziału KSH dotyczące stosunków wewnętrznych spółki (od art. 37 do art. 57 KSH) mają zastosowanie, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej (art. 37 § 1 KSH). W KSH brak jest przepisów, które normowałyby kwestię pobierania zaliczek na poczet udziału w zysku. Zdaniem doktryny brak zakazu w tym zakresie rozumieć należy jako uprawnienie wspólników do przyznania w umowie wszystkim albo niektórym z nich prawa do pobierania pewnych kwot na poczet zysku. Stąd wspólnicy mający prawo prowadzenia spraw spółki są uprawnieni do wypłaty zaliczki na poczet zysku na rzecz wszystkich lub tylko niektórych wspólników. Wysokość zaliczki nie jest w żaden sposób ograniczona przewidywanymi wynikami spółki. Powyższe zostało potwierdzone w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 marca 2009 r., sygn. akt III CSK 290/08. Ponadto, zgodnie z art. 123 § 1 KSH, komandytariusz uczestniczy w zyskach spółki proporcjonalnie do jego wkładu rzeczywiście wniesionego do spółki, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. W związku z powyższym, elementem koniecznym do umożliwienia wypłaty zaliczki na poczet zysku oraz przekazanie jej wspólnikowi ? komandytariuszowi jest wyraźne wskazanie tych kwestii w umowie spółki.
Ponadto przepisy KSH nie zawierają postanowień, które określałyby zasady dokonywania wypłaty zysku. Zatem do dokonania podziału i wypłaty zysku nie jest konieczne podjęcie uchwały przez wspólników. Na temat braku konieczności podejmowania uchwały w tym zakresie wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 lipca 2008 r. (IV CSK 101/08). Zdaniem Sądu, zgłoszenie żądania wypłaty zysku jest jedyną czynnością, jaką powinien podjąć wspólnik (wierzyciel) w celu uzyskania należnej mu wypłaty, o ile spółka osiągnęła zysk za ostatni rok obrotowy i wspólnicy nie podjęli decyzji o innym przeznaczeniu zysku.

Mateusz Wojciechowski
Młodszy konsultant podatkowy
mateusz.wojciechowski@isp-modzelewski.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. 0618483348