Nierzetelne rozliczanie podatku vat ? nowe sankcje podatkowe w 2017 r.

18 października, 2016 8:40 am

Kategorie:

Za nierzetelne rozliczanie podatku, które skutkuje np. zaniżeniem zobowiązania podatkowego, grozić będą nowe sankcje podatkowe.

Zgodnie z projektem ustawy z dnia 22 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, Ministerstwo Finansów chce wprowadzić sankcje podatkowe za nierzetelne rozliczenia podatku, które skutkują zaniżeniem zobowiązania podatkowego lub zawyżeniem nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu lub rozliczenia w następnych okresach rozliczeniowych albo zwrotu podatku.
Jak wynika z uzasadnienia projektu, proponuje się, aby w przypadku stwierdzenia, że podatnik w złożonej deklaracji podatkowej wykazał kwotę zobowiązania podatkowego niższą od kwoty należnej, organ przeprowadzający kontrolę określał wysokość tego zobowiązania w prawidłowej wysokości oraz ustalał dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30 proc. kwoty zaniżenia tego zobowiązania.
Jeżeli zostanie stwierdzone, że podatnik wykazał w deklaracji kwotę zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego albo kwotę różnicy podatku do rozliczenia w następnych okresach rozliczeniowych, która jest wyższa od kwoty należnej, albo powinien wykazać kwotę zobowiązania podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego ? kwoty te zostaną określone w prawidłowej wysokości i ustalone zostanie dodatkowe zobowiązanie na poziomie 30 proc. kwoty zawyżenia.
Ponadto należy wskazać, że dodatkowe zobowiązania mają dotyczyć również przypadków, kiedy podatnik nie złożył deklaracji lub nie wpłacił kwoty zobowiązania. Wyższe sankcje dotyczyć mają także podatników, którzy dopuścili się oszustw podatkowych. Proponuje się, aby sankcje nie były ustalane w przypadku, gdy podatnik sam dokona korekty rozliczenia lub pomyli się i rozliczy należny podatek w deklaracji składanej za niewłaściwy okres, jednak pod warunkiem, iż miało to miejsce przed wszczęciem postępowania kontrolnego, bądź też w przypadku popełnienia w deklaracji błędów rachunkowych i oczywistych pomyłek.
Reasumując, wprowadzenie nowych sankcji może wpłynąć na uczciwsze działanie podatników.

Piotr Zyśk
Konsultant podatkowy
piotr.zysk@isp-modzelewski.pl

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=825&start=4