Nowe międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej

3 sierpnia, 2015 1:39 pm

Kategorie: ,

Z dniem 1 stycznia 2014 r. zaczną obowiązywać zmodyfikowane Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF 10, 11 i 12). Zmiany te mają na celu zwiększenie przejrzystości sprawozdań finansowych. Konsekwencją wprowadzenia nowych Standardów może być zmiana zakresu spółek objętych skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi.
Jedną z najważniejszych zmian jest wprowadzenie do MSSF 10 nowej definicji kontroli – jest ona szersza i dokładniejsza niż obecnie stosowana. Definicja ta polega na tym, że dla wszystkich przedsięwzięć, w które zainwestował podmiot sporządzający skonsolidowane sprawozdanie finansowe, będą obowiązywać te same kryteria określania kontroli. Spowoduje to włączenie do konsolidacji tych inwestycji, które do tej pory jej nie podlegały lub odwrotnie.
Poprzednia definicja kontroli kładła nacisk na aspekty formalne ? od 2014 r. nacisk zostanie położny na treść ekonomiczną powiązań między spółkami. Nowa definicja posługuje się szerokim pojęciem uprawnień udziałowców (np. rozkład ryzyka, prawo do zwrotu z inwestycji).
Zmienione MSSF będą także wymagały zamieszczania w sprawozdaniach większej ilości informacji dotyczących podejścia do konsolidacji poszczególnych podmiotów wchodzących w skład grup kapitałowych (zmiany w MSSF 10, 11 i 12 będą dotyczyć głównie konsolidacji spółek posiadających kilku udziałowców – funduszy inwestycyjnych oraz przedsiębiorstw, które zarządzają także spółkami zależnymi).
Zmiany w MSSF 11 spowodują likwidację możliwości ujmowania udziału we wspólnym przedsięwzięciu metodą proporcjonalną. Rozliczanie takiej inwestycji będzie możliwe wyłącznie metodą praw własności. Zmiany te dotkną przede wszystkim:

  1. grupy, w których udziałowcy stosowali dotychczas konsolidację proporcjonalną oraz
  2. grupy, w których spółki współkontrolowane sprzedające całą produkcję swoim inwestorom były ujmowane metodą praw własności.

MSSF 12 dotyczy ujawniania udziałów w innych spółkach. Wprowadza on wymóg, by spółka ujawniła informacje umożliwiające czytelnikom jej sprawozdania finansowego ocenę charakteru i ryzyka inwestycji oraz wpływu inwestycji na sytuację finansową inwestora i przepływy pieniężne. Obowiązkiem stosowania MSSF 12 będą objęte wszystkie spółki posiadające spółki zależne, wspólne ustalenia umowne, jednostki stowarzyszone lub nieobjęte konsolidacją jednostki strukturyzowane.
Ogłoszenie o wprowadzeniu nowych przepisów nastąpiło kilkanaście miesięcy temu, w związku z czym grupy kapitałowe miały czas, aby przygotować się do tej zmiany. Większość z nich podjęła odpowiednie kroki w zakresie czynności, których dotyczą nowe Standardy.
Poprzez niedostosowanie się do nowych wymogów spółki narażają się na upomnienia oraz kary finansowe za złożenie sprawozdania niezgodnego ze standardami MSSF (ich oceny dokonuje Komisja Nadzoru Finansowego).

 

 

Jacek Budziszewski
Doradca podatkowy nr wpisu 11583
jacek.budziszewski@isp-modzelewski.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. (22) 517 30 60