Nowe regulacje ue w sprawie unikania opodatkowania

14 czerwca, 2017 8:36 am

Kategorie:

W dniu 29 maja 2017 r. Rada UE przyjęła dyrektywę zmieniającą dyrektywę 2016/1164 w zakresie rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych dotyczących państw trzecich. Służy ona ograniczeniu dotychczasowych praktyk grup przedsiębiorstw polegających na  wykorzystywaniu rozbieżności między jurysdykcjami podatkowymi do zmniejszania całkowitych zobowiązań podatkowych. Zgodnie z preambułą dyrektywy z 29 maja 2017 r., przepisy dotyczące rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych i rozbieżności w zakresie rezydencji podatkowej powinny mieć zastosowanie do wszystkich podatników podlegających podatkowi od osób prawnych w państwie członkowskim, w tym do stałych zakładów oraz do wszystkich podmiotów, które są traktowane przez państwa członkowskie jako przejrzyste do celów podatkowych.

Przepisy dotyczące struktur hybrydowych stanowią część większego procesu zmian w prawie podatkowym, zmierzających do ograniczenia nieuczciwych praktyk podatkowych (BEPS ? ang. Base Erosion and Profit Shifting). Do zasadniczych celów dyrektywy z 29 maja 2017 r. należy uzupełnienie istniejących już w UE przepisów, które obejmują różnice w relacjach pomiędzy systemami opodatkowania przedsiębiorstw w państwach członkowskich.

 
Tzw. hybrydowe niedopasowania, do których odnosi się zmiana w dyrektywie 2016/1164  występują, gdy w poszczególnych państwach występują znaczące różnice dotyczące podmiotowego lub przedmiotowego zakresu opodatkowania, wykorzystywane przez międzynarodowe korporacje do unikania lub też zaniżania wysokości opodatkowania. Nowe przepisy mają utrudnić tego rodzaju praktyki, w tym ucieczkę przed podatkami do krajów spoza UE. Będą się odnosić do różnic powstających na tle opodatkowania między :

  • siedzibą główną a stałym zakładem lub
  • co najmniej dwoma stałymi zakładami tego samego podmiotu, a także
  • podatnikiem a jego przedsiębiorstwami powiązanymi.

 
Przy czym, zgodnie z motywem 13 preambuły dyrektywy z 29 maja 2017 r. , przepisy tejże dyrektywy znajdą zastosowanie o ile przedsiębiorstwo powiązane posiada skuteczną kontrolę nad pozostałymi przedsiębiorstwami powiązanymi, w tym co najmniej 50 % udział w prawach głosu, własności kapitału lub uprawnieniu do otrzymania zysków. Definicja terminu ?przedsiębiorstwo powiązane? będzie również obejmować podmiot, który do celów rachunkowości wchodzi w skład tej samej skonsolidowanej grupy, a także przedsiębiorstwo, na którego zarządzanie podatnik ma znaczny wpływ, oraz ? odwrotnie ? przedsiębiorstwo mające znaczny wpływ na zarządzanie podatnikiem.

 
W dyrektywie z 29 maja 2017r. uwzględniono cztery kategorie rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych:

  1. rozbieżności wynikające z płatności dokonanych z tytułu instrumentu finansowego;
  2. rozbieżności będące konsekwencją różnic w przydziale płatności dokonanych na rzecz podmiotu hybrydowego lub stałego zakładu, w tym w wyniku płatności na rzecz pominiętego stałego zakładu;
  3. rozbieżności wynikające z płatności dokonanych przez podmiot hybrydowy na rzecz jego właściciela lub hipotetycznych płatności między siedzibą główną a stałym zakładem lub pomiędzy co najmniej dwoma stałymi zakładami; oraz
  4. sytuacje podwójnego odliczenia wynikające z płatności dokonanych przez podmiot hybrydowy lub stały zakład.

 
Założono jednak, że dyrektywa z 29 maja 2017 r. znajdzie zastosowanie tylko w przypadku, gdy  przepisy innej dyrektywy, np. przepisy dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz.U. L 345 z 29.12.2011, s. 8)., nie neutralizują rozbieżności w wynikach podatkowych.

 
Dzięki wskazanym zmianom w dyrektywie 2016/1164  trudniej będzie wykorzystywać różnice w uregulowaniach w Unii Europejskiej i w krajach spoza niej do sztucznego przesuwania zysków do państw, w których nie są one w ogóle opodatkowane lub też podlegają opodatkowaniu na poziomie minimalnym w sytuacji gdy dany podmiot posiada oddziały, spółki zależne czy zakłady produkcyjne w wielu krajach.

 
Dyrektywa z 29 maja 2017 r. obliguje państwa członkowskie UE do transpozycji jej przepisów do krajowych porządków prawnych do końca 2019 r. i zakłada ich obowiązywanie od  2020 r.

dr Joanna Kiszka
Konsultant podatkowy
joanna.kiszka@isp-modzelewski.pl
tel. (32) 259 71 50

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=873&start=13