Nowe zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z rolniczego handlu detalicznego, jako przychodów z innych źródeł

24 stycznia, 2017 9:45 am

Kategorie:

Na skutek zmian w art.20 i art. 21 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej określanej jako: ?ustawa?) od dnia 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe zasady ustalania przychodów z rolniczego handlu detalicznego, zaliczanych do przychodów z innych źródeł oraz stosowania zwolnienia od opodatkowania.

Z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r. definicja przychodów ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli oraz chowu, przerobionych w sposób inny niż przemysłowy i zaliczonych na podstawie art.20 ustawy do  przychodów z innych źródeł, została poszerzona poprzez włączenie do niej sprzedaży odbywającej się we wszelkich miejscach przeznaczonych do prowadzenia handlu, bez wyłączania budynków lub ich części i bez ograniczania tej sprzedaży ? jak to było dotychczas – wyłącznie do targowisk (art. 20 ust. 1c pkt 3 lit. b ustawy). Jednocześnie rozszerzono zakres usług, które mogą być zlecane innym podmiotom, o usługi w zakresie uboju zwierząt rzeźnych i obróbki poubojowej tych zwierząt, w tym również rozbioru, podziału i klasyfikacji mięsa, a ponadto przemiału zbóż, wytłoczenia oleju lub soku oraz sprzedaży podczas wystaw, festynów i targów (art. 20 ust. 1c pkt 2 ustawy). Powyższe rozwiązanie jest związane m.in. z tym, że producenci rolni zgodnie z obowiązującymi przepisami nie mogą dokonywać uboju zwierząt w gospodarstwie rolnym. Ubój ten może być dokonywany, z nielicznymi wyjątkami, wyłącznie w zatwierdzonych rzeźniach. Odrębną  przyczyną zmian w obrębie art. 20 ust. 1c  pkt 2 ustawy jest poszerzenie znaczenia, w jakim w jej art.20 mowa jest o produktach roślinnych pochodzących z własnej uprawy. Oprócz zaliczanej dotychczas do tej kategorii mąki, na liście wskazanych produktów umieszczono również kaszę, płatki, otręby, oleje i soki wytworzone z surowców pochodzących z własnej uprawy.

 
Inna zmiana zakresu definicji przychodów z rolniczego handlu detalicznego polega na ustaleniu nowego brzmienia pkt 5 w art. 20 ust. 1c ustawy,  zgodnie z którym ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu użytych do wytworzenia danego produktu musi stanowić co najmniej 50% produktu finalnego. Zmiana ta uwzględnia potrzeby związane z wykorzystywaniem przez producentów rolnych części produktów niezbędnych do produkcji żywności pochodzących spoza gospodarstwa, jednocześnie ograniczając ich ilość, i ma na celu umożliwienie tym producentom wytwarzania jak najszerszego asortymentu żywności, w tym produktów złożonych.

 
W konsekwencji powyższych zmian do art.20 dodany został ust.1e ustawy, zgodnie z którym rozszerzony został zakres ewidencji sprzedaży prowadzonej obligatoryjnie przez producentów rolnych. Od dnia 1 stycznia 2017 r. ewidencja ta obejmować powinna również ilość i rodzaj sprzedanych przetworzonych produktów.

 
Należy zaznaczyć, że do przychodów z rolniczego handlu detalicznego, jako przychodów z innych źródeł, zasadniczo nie jest zaliczana sprzedaż na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych na potrzeby prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 20 ust.1c pkt1 ustawy). Niemniej, obowiązujący od dnia 1 stycznia 2017 r. nowy przepis ust. 1ea w art. 20 ustawy dopuszcza dokonywanie takiej sprzedaży pod warunkiem zachowania limitów, w granicach których podmioty działające na rynku spożywczym mogą zbywać towary konsumentom finalnym w ramach rolniczego handlu detalicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2015 r. poz. 594, z późn. zm.). Równocześnie w granicach tego limitu i do wysokości 20 000 zł rocznie przedmiotowe przychody ze sprzedaży przerobionych produktów z własnej uprawy, hodowli lub chowu zostały objęte zwolnieniem z podatku dochodowego na podstawie nowego pkt 71a w art. 21 ust. 1 ustawy .

 
W przypadku natomiast przekroczenia wskazanych norm sprzedaży, na podstawie dodanego do art. 21 ust. 15a ustawy, producent rolny może wybrać opodatkowanie podatkiem zryczałtowanym według stawki 2% , na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Opodatkowanie tak ukształtowanym podatkiem dotyczy zarówno przychodów przekraczających limit wysokości 20 000 zł, jak też przypadku, gdy sprzedaż prowadzona przez producenta rolnego przekroczy limity ilościowe. W myśl nowego ust. 15b w art. 21 ustawy przedmiotowe zwolnienie z podatku stanowi pomoc de minimis, zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1, z późn. zm.).

dr Joanna Kiszka
Konsultant podatkowy
joanna.kiszka@isp-modzelewski.pl
tel. (32) 259 71 50

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=844&start=16