Nowe zasady wystawiania faktur na żądanie od dnia 1 lipca 2018 r.

12 marca, 2018 1:51 pm

Kategorie:

W niniejszym artykule omówiono projektowane zmiany dotyczące wystawiania faktur na żądanie.

 
Zmiany w zakresie wystawiania faktur na żądanie przewiduje projekt z dnia 13 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z projektowanym ust. ust. 4 w art. 106b ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, fakturę na rzecz nabywcy posługującego się numerem identyfikacji podatkowej za pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej, wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera ten numer. Natomiast w projektowanym ust. 5 art. 106b przewidziano sankcję na podmiot wystawiający fakturę z naruszeniem powyższej zasady w wysokości 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze, z zastrzeżeniem, że sankcja nie znajdzie zastosowania w odniesieniu do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe. Dodatkowe 100% zobowiązanie podatkowe znajdzie także zastosowanie w przypadku ujęcia takiej faktury przez nabywcę.

 
Zgodnie z art. 12 projektu zmiany mają wejść w życie od dnia 1 lipca 2018 r. Jednakże – na podstawie art. 7 projektu – nowych zasad nie będzie się stosowało w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej przed dniem 1 lipca 2018 r.

 
Podsumowując od dnia 1 lipca 2018 r. wystawiania faktur na żądanie w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej uprzednio na kasie fiskalnej będzie możliwe pod warunkiem, że paragon będzie zawierał NIP nabywcy.

 
Wojciech Safian
Doradca podatkowy
Nr wpisu 12 914
Wicedyrektor ds. Doradztwa Podatkowego i Audytu Podatkowego
w Oddziale Wielkopolskim
wojciech.safian@isp-modzelewski.pl
tel. 61 848 33 48

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=931&start=2