Nowelizacja dotycząca ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ? w myśl ustawy z dnia 2015 r. prawo restrukturyzacyjne

4 grudnia, 2015 9:08 am

Kategorie:

Ustawą z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, od dnia 1 stycznia 2016 r., wprowadzone zostaną istotne zmiany dotyczące ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Większość ww. zmian odnosi się do postępowania upadłościowego i nowego postępowania restrukturyzacyjnego. Doniosłość wprowadzonych zmian jak i ich skutki będzie można ocenić dopiero z perspektywy czasu w oparciu o działania, jakie będą podejmowane przez podatników i organy państwowe w efekcie stosowania ustawy z 15 maja 2015 r. i zmian przez nią wprowadzonych.

Ustawą z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, od dnia 1 stycznia 2016 r., wprowadzone zostaną istotne zmiany dotyczące ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz analogiczne, odpowiednie zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych polegają na:

  • nie zaliczaniu do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej i działalności gospodarczej kwoty stanowiącej równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także umorzonych pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z postępowaniem restrukturyzacyjnym lub postępowaniem upadłościowym. Zmiana wprowadza negatywną przesłankę uniemożliwiającą zaliczenie do przychodów umorzonych zobowiązań, które związane są z postępowaniem restrukturyzacyjnym lub upadłościowym. Ustawodawca rezygnuje z dotychczasowej przesłanki w postaci postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu, przesłanką w postaci postępowania upadłościowego oraz dodaje nową przesłankę tj. postępowanie restrukturyzacyjne;
  • nie zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów umorzonych kredytów (pożyczek) bankowych, jeżeli ich umorzenie nie jest związane z postępowaniem restrukturyzacyjnym lub postępowaniem upadłościowym. Zmiana wprowadza negatywną przesłankę uniemożliwiającą zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów umorzonych zobowiązań, które związane są z postępowaniem restrukturyzacyjnym lub upadłościowym. Ustawodawca rezygnuje z dotychczasowej przesłanki w postaci postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu, przesłanką w postaci postępowania upadłościowego oraz dodaje nową przesłankę tj. postępowanie restrukturyzacyjne;
  • zmianie wyjątku w postaci podatników, którzy ze względu na ogłoszona upadłość nie prowadzą działalności gospodarczej, a tym samym nie dokonują odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Ustawodawca zastępuje zwrot: ?upadłość obejmująca likwidację majątku?, zwrotem ?upadłość?;
  • analogicznej zmiana jak opisana powyżej w odniesieniu do podatników będących armatorami, którzy z uwagi na zaistnienie opisywanego powyżej wyjątku nie mogą skorzystać z możliwości dokonania odpisów amortyzacyjnych od zamówionego przez nich taboru morskiego w budowie;
  • zmianie w odliczaniu wydatków poniesionych przez podatnika na nabycie nowych technologii. Podatnik traci prawo do odliczeń związanych z nabyciem nowych technologii, jeżeli przed upływem trzech lat podatkowych licząc od końca roku podatkowego, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zostanie ogłoszona jego upadłość, lub zostanie postawiony w stan likwidacji. Zastąpiono pojęcie ?upadłość obejmująca likwidację? zwrotem ?upadłość?;

Ustawodawca zmienia katalog przesłanek zastępując postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku, postępowaniem upadłościowym. Analogicznie odpowiednia zmiana opisana powyżej ma miejsce w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych;

Ponadto w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych pojawiają się następujące zmiany:

  • dodanie w art. 21 w ust. 1 nowego pkt 142, w myśl którego wolne od podatku dochodowego będą kwoty umorzonych zobowiązań niezwiązanych z pozarolniczą działalnością gospodarczą, jeżeli umorzenie zobowiązań związane będzie z postępowaniem upadłościowym. Ustawodawca prowadza nową pozytywną przesłankę uzyskania zwolnienia przedmiotowego.
  • zmiana art. 44 ust. 7g pkt 1, w myśl której podatnicy tracą prawo do zwolnienia, jeżeli odpowiednio w roku lub za rok korzystania ze zwolnienia albo w pięciu następnych latach podatkowych zlikwidowali działalność gospodarczą albo została ogłoszona ich upadłość lub upadłość spółki niebędącej osobą prawną, której są wspólnikami. Ustawodawca ponownie zastępuje zwrot: ?upadłość obejmująca likwidację majątku?, zwrotem ?upadłość?.

Większość ww. zmian odnosi się do postępowania upadłościowego i nowego postępowania restrukturyzacyjnego. Jak wykazano powyżej ustawodawca zastąpił postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu, zwrotem: ?postępowanie upadłościowe? oraz dodawał instytucje związane z nowym prawem restrukturyzacyjnym jak np. zatwierdzenie układu w postępowaniu układowym o którym mowa w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. ? Prawo Restrukturyzacyjne. Doniosłość wprowadzonych zmian jak i ich skutki będzie można ocenić dopiero z perspektywy czasu w oparciu o działania, jakie będą podejmowane przez podatników i organy państwowe w efekcie stosowania ustawy z 15 maja 2015 r. i zmian przez nią wprowadzonych.

Łukasz Sawczuk  
młodszy konsultant podatkowy
tel. (022) 517-30-60 wew.109
lukasz.sawczuk@isp-modzelewski.pl