Nowy obowiązek związany z podziałem kwot podatku naliczonego

12 lutego, 2016 12:48 pm

Kategorie:

Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszły w życie zmiany do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. w zakresie nowego obowiązku związanego z podziałem podatku naliczonego.

Zgodnie z art. 86 ust. 2a tej ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 – w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej, zwanym dalej “sposobem określenia proporcji”. Sposób określenia proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć.
Oznacza to, że nowa regulacja nakłada na podatnika nowy obowiązek wyodrębnienia z kwot podatku naliczonego kwot podatku niezwiązanych z działalnością gospodarczą, gdyż jedynie kwoty podatku naliczonego związanego z wykonywaną przez podatnika działalnością gospodarczą podlegają odliczeniu.  Podziału podatku naliczonego w ramach ?prewspółczynnika? dokonuje się w przypadku nabycia świadczeń wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej (podlegającej opodatkowaniu lub zwolnionej), jak i do celów innych niż działalność gospodarcza. Zatem obowiązek powyższego podziału dotyczy więc podatników uzyskujących przysporzenia zarówno z działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., jak i z działalności nie będącej działalnością gospodarczą.
W uzasadnieniu do nowelizacji ustawy z dnia 11 marca 2004 r. wskazano, że do zakresu działalności gospodarczej są zaliczane przychody związane z tą działalnością, nawet gdy nie podlegają one opodatkowaniu, np. są to odsetki bankowe, odsetki za nieterminowe regulowanie należności, kary i odszkodowania umowne, sprzedaż wierzytelności itp.

Jacek Budziszewski
Doradca podatkowy nr wpisu 11583
Agent celny nr wpisu 10999
jacek.budziszewski@isp-modzelewski.pl
tel. (22) 517 30 60

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=778&start=3