Nowy podatek od budynków (włączony do pit i cit) w wersji od dnia 1 stycznia 2019 r.

20 lipca, 2018 11:18 am

Kategorie:

Nowelizacja do ustaw o podatkach dochodowych uchwalona w dniu 15 czerwca 2018 r. wprowadza istotne zmiany do tzw. podatku budynkowego, który po raz pierwszy pojawił się z początkiem tego roku. Podatek na nowych zasadach rozliczany będzie od wszystkich budynków oddanych w najem lub dzierżawę (lub przekazany do używania na podstawie umowy o podobnym charakterze).

 

Przedmiot opodatkowania:

Przychód ze środka trwałego będącego budynkiem, który:

  • stanowi własność albo współwłasność podatnika,
  • został oddany w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze,
  • jest położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

W przypadku gdy budynek został oddany do używania w części, przychód ustala się proporcjonalnie do udziału powierzchni użytkowej oddanej do używania w całkowitej powierzchni użytkowej tego budynku.

 

 

Stawka podatku:

0,035% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc.

 

 

Podstawa opodatkowania:

Przychód stanowi ustalona na pierwszy dzień każdego miesiąca wartość początkowa podlegającego opodatkowaniu środka trwałego wynikająca z prowadzonej ewidencji, a w miesiącu, w którym środek trwały został wprowadzony do ewidencji – wartość początkowa ustalona na dzień wprowadzenia środka trwałego do ewidencji.

 

 

Podstawę opodatkowania stanowi suma przychodów z poszczególnych budynków, pomniejszona o kwotę 10 000 000 zł. Uwaga: sumujemy wartości wszystkich budynków oddanych w najem lub dzierżawę i od takiej podstawy naliczamy podatek!

 

 

Kwotę zapłaconego za dany miesiąc podatku od przychodów z budynków podatnicy odliczają od zaliczki na podatek. W przypadku gdy podatnicy wpłacają zaliczki kwartalne, odliczeniu podlega podatek od przychodów z budynków zapłacony za miesiące przypadające na dany kwartał.

 

Autor: Jacek Pyssa