Nowy próg kwotowy dla amortyzacji

4 grudnia, 2017 11:35 am

Kategorie:

W niniejszym artykule omówiono zmiany wynikające z ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, dotyczące progu amortyzacji.

 
Zgodnie z obecnie obowiązującym art. 16d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, których wartość początkowa nie przekracza 3500 zł. Ustawa nowelizująca zakłada podwyższenie tego progu do 10 000 zł. Jednocześnie na podstawie art. 11 ustawy zmieniającej, nowy próg będzie stosowany do składników majątku przyjętych do używania po dniu 31 grudnia 2017 r.

 
Podsumowując, od dnia 1 stycznia 2018 r. podatnicy będą mogli nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych w przypadku, gdy wartość początkowa danego składnika majątku nie przekroczy 10 000 zł.

 
Wojciech Safian
Doradca podatkowy
Nr wpisu 12 914
Wicedyrektor ds. Doradztwa Podatkowego
i Audytu Podatkowego w Oddziale Wielkopolskim
wojciech.safian@isp-modzelewski.pl
tel. 61 848 33 48

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=906&start=8