Obowiązek dokonywania korekty kosztów uzyskania przychodów z powodu nieuregulowania zobowiązań tylko do końca 2015 r.

26 listopada, 2015 8:12 am

Kategorie:

Z dniem 1 stycznia 2013 r. na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych weszły w życie rozwiązania określające obowiązek dokonywania korekty kosztów uzyskania przychodów z powodu nieuregulowania zobowiązań wynikających z wystawionych faktur oraz innych dokumentów. Przepisy art. 15b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 24d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych dodane zostały poprzez art. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce. Celem ich wprowadzenia była próba ograniczenia zatorów płatniczych wynikających z nieterminowego wykonywania zobowiązań w obrocie profesjonalnym. Z dniem 1 stycznia 2016 r. omawiane regulacje zostaną uchylone.

 

Odnosząc się do ogólnej charakterystyki omawianych przepisów należy podkreślić, że mają one charakter sankcyjny. Sankcja polega w tym przypadku na konieczności obniżenia kosztów uzyskania przychodu, względnie w niektórych sytuacjach zwiększenia przychodu, co przybiera dla dotkniętego nią podmiotu wymiar obciążenia podatkowego. Przepisy te stosuje się dopiero w przypadkach, w których koszt uzyskania przychodu rozpoznano właściwie i zaliczono go na zasadzie memoriałowej, ale nie dokonano zapłaty w terminie wskazanym w tym przepisie. Sankcyjny charakter przepisów oznacza również, że w drodze wykładni nie powinno się rozszerzać wynikających z ich analizy wniosków interpretacyjnych oraz zakresu obowiązywania.

 
Omawiane powyżej regulacje stosowane będą jedynie do końca 2015 r. Na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy ? Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, art. 24d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 15b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych zostaną uchylone z dniem 1 stycznia 2016 r. Jednocześnie ustawa zmieniająca nie przewiduje w ich miejsce żadnych nowych rozwiązań określających obowiązek dokonywania korekty kosztów uzyskania przychodów z powodu nieuregulowania zobowiązań wynikających z wystawionych faktur oraz innych dokumentów. Do podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy przed dniem wejścia w życie nowelizacji dokonali zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów albo zwiększenia przychodów na podstawie art. 24d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. lub art. 15b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie tej nowelizacji, stosuje się przepisy dotychczasowe, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej, w zakresie możliwości zwiększenia kosztów uzyskania przychodów.

 
Bartłomiej Kurant
młodszy konsultant podatkowy
bartlomiej.kurant@isp-modzelewski.pl
tel. 022 515 30 60 wew. 125