Obowiązki pracodawców i pracowników w związku z obostrzeniami w obszarze czerwonym

26 października, 2020 5:41 pm

Kategorie: ,

 

I. Kwarantanna lub izolacja domowa

Kiedy pracownik zostaje objęty kwarantanną lub izolacją domową?

Pracownik, w sytuacjach wskazanych w przepisach, objęty jest obowiązkową kwarantanną albo izolacją w warunkach domowych.

? Obowiązkową kwarantannę objęty jest pracownik po przekroczeniu granicy państwowej (są liczne wyjątki).
? Obowiązkową kwarantanną w warunkach domowych objęty jest pracownik podejrzany o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 od dnia następującego po dniu skierowania do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

Okresy te są traktowane jak obowiązkowa kwarantanna albo nadzór epidemiologiczny wynikającemu z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.).

? Obowiązkowej izolacji w warunkach domowych poddany jest pracownik, u którego stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, chyba że został skierowany do izolatorium lub poddany hospitalizacji.
? Obowiązkowej izolacji lub izolacji w warunkach domowych podlega pracownik, u którego stwierdzono za- każenie wywołane wirusem SARS-CoV-2 lub zachorowanie na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) lub podejrzenie zakażenia lub zachorowania, wobec których lekarz lub felczer nie zastosował obowiązkowej hospitalizacji.

Jak długo trwa izolacja?

Osoby skierowane do izolacji w warunkach domowych z rozpoznaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub za- chorowania na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) nie później niż w siódmej dobie odbywania izolacji w warunkach domowych otrzymują na numer telefonu (?) wiadomość tekstową o konieczności skontaktowania się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, w celu uzyskania informacji o czasie trwania izolacji domowej. Zakończenie izolacji następuje po 10 dniach od daty uzyskania pierwszego dodatniego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 ? w przypadku pacjenta bez objawów klinicznych, chyba że lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, który udzielił teleporady lub porady w warunkach domowych nie wcześniej niż w ósmej dobie odbywania tej izolacji, przedłuży okres jej trwania.

W szczególnych sytuacjach (?) zakończenie izolacji (?) pacjenta, w przypadku którego uzyskano dodatni wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, następuje po uzyskaniu dwukrotnie ujemnego wyniku tego testu z próbek pobranych w odstępach co najmniej 24-godzinnych, niezależnie od liczby dni, które upłynęły od ostatniego dodatniego wyniku diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 i od rodzaju objawów klinicznych.
Organ inspekcji sanitarnej nie wydaje decyzji w przypadku pracownika objętego obowiązkową kwarantanną po powrocie z zagranicy oraz pracownika objętego izolacją w warunkach domowych z powodu narażenia na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2.

Do systemu teleinformatycznego prowadzonego przez NFZ wpisywani są:

? pracownicy podlegający obowiązkowej kwarantannie,
? pracownicy podlegający izolacji w warunkach domowych,
? pracownicy skierowani na badania diagnostyczne w kierunku SARS-CoV-2,
? pracownicy zarażeni wirusem SARS-CoV-2.

Pracownik może być poinformowany o objęciu kwarantanną albo izolacją w warunkach domowych ustnie albo za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, w tym telefonicznie.
Podstawą wypłaty wynagrodzenia chorobowego albo zasiłku chorobowego pracownikowi, u którego stwierdzono zakażanie wirusem COVID-19, odbywającego izolację w warunkach domowych jest informacja zamieszczona w systemie teleinformatycznym NFZ. (§ 4 ust. 1 rozporządzenia) ZUS na profilu informacyjnym płatnika składek udostępnia informację o objęciu pracownika obowiązkową kwarantanną albo izolacją w warunkach domowych. (§ 4 ust. 2 rozporządzenia).

Oświadczenie pracownika potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny

W przypadku nieprzekazania informacji przez ZUS pracownik, w terminie 3 dni od zakończenia obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych, składa pracodawcy (płatnikowi) pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych. Oświadczenie to pracownik może złożyć także za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.

W oświadczeniu podaje się:

? dane osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę albo izolację w warunkach domowych:
? imię i nazwisko,
? numer PESEL, jeśli posiada,
? serię i numer paszportu, jeśli był okazywany funkcjonariuszowi Straży Granicznej po przekroczeniu granicy;
? dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych i dzień jej za- kończenia,
? podpis osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę albo izolacje w warunkach domowych.

Pracodawca występuje do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji za- wartych w oświadczeniu pracownika (4 ust. 5 rozporządzenia)
W pozostałych przypadkach do wypłaty świadczeń następuje na zasadach ogólnych.
Należy dodać, że od dnia 24.10.2020 r. obowiązkową kwarantanną nie są objęte osoby wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące z osobą objętą obowiązkową kwarantanną.

 

II. Obowiązek zapewnienia pracownikom środków higienicznych

Pracodawca obowiązany jest zapewnić:

? osobom zatrudnionym niezależnie od podstawy zatrudnienia rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk,
? odległość między stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii.

 

III. Obowiązek zakrywania ust i nosa

Ustanowiono obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, przyłbicy lub kasku ochronnego, ust i nosa w miejscach publicznych, w tym w zakładach pracy.
Nie stosuje się tego obowiązku, między innymi do osoby:

? która nie może zakrywać ust lub nosa,
? wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w zakładzie pracy, z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania.

 

Podstawa prawna:

? rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. rozporządzanie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020, poz. 1758 ze zm.). Ostatnia zmiana weszła w życie 24.10.2020 r.
? rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących po- wstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz.U.2020.607 ze zm.)