Od kiedy rozpocząć amortyzację licencji filmowej?

7 lutego, 2017 1:12 pm

Kategorie:

Moment rozpoczęcia amortyzacji licencji wyznacza początek okresu, na jaki ta umowa została zawarta (pod warunkiem, że tę wartość niematerialną i prawną wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych).
Zgodnie z art. 16b ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, licencje podlegają amortyzacji, jako wartości niematerialne i prawne, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

  • zostały nabyte,
  • nadają się do gospodarczego wykorzystania w dniu przekazania do używania,
  • przewidywany okres ich używania jest dłuższy niż rok,
  • są wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo zostały oddane przez podatnika do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji], najmu, dzierżawy lub leasingu

 
Moment rozpoczęcia amortyzacji licencji wyznacza początek okresu, na jaki ta umowa została zawarta (pod warunkiem, że tę wartość niematerialną i prawną wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych). Jeżeli przykładowo okres licencji wynosi od dnia 1.11.2016 r. do dnia 31.12.2019 r., to początek amortyzacji ? z poniższym zastrzeżeniem ? rozpocznie się od dnia 1.11.2016 r. W tym więc przypadku, wprowadzenie do ewidencji powinno nastąpić w poprzednim miesiącu. Sytuacja ta dotyczy przypadków, w których licencja nadaje się już do gospodarczego wykorzystania.

 
Moment rozpoczęcia amortyzacji licencji nie może być jednak wcześniejszy od daty, w której dana licencja nadawać się będzie do gospodarczego wykorzystania. Jeżeli więc nie nastąpił jeszcze jej odbiór techniczny, co może oznaczać, że nie nadaje się ona do gospodarczego wykorzystania, to tę amortyzację można rozpocząć po tym odbiorze technicznym rozumianym jako data, w której następuje możliwość gospodarczego wykorzystania licencji (z uwzględnieniem warunku wprowadzenia licencji do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych).

 
Andrzej Łukiańczuk
Doradca podatkowy nr 10266
andrzej.lukianczuk@isp-modzelewski.pl
tel. (22) 517 30 60 wew. 129

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=847&start=7