Odpłatne zbycie używanych pojazdów samochodowych według procedury vat-marża

2 marca, 2016 12:18 pm

Kategorie:

Typowo sprzedaż pojazdów samochodowych przez podatników podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. W tej sytuacji najczęściej podatnicy są zobowiązani opodatkować sprzedaż takiego pojazdu stawką podstawową ? chyba, że spełnią rygorystyczne przesłanki dla zwolnienia tej dostawy określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Należy jednak wskazać, że w pewnych sytuacjach odpłatne zbycie używanych pojazdów samochodowych może korzystać z procedury VAT-marża.

Zgodnie z art. 120 ust. 10 ustawy procedura ta dotyczy sprzedaży dostawy towarów używanych, które podatnik nabył od:

  1. osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15, lub niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej (np. konsumenta);
  2. podatników, o których mowa w art. 15, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113 (np. podatnika zwolnionego podmiotowo);
  3. podatników, jeśli dostawa tych towarów była opodatkowana zgodnie z procedurą VAT-marży;
  4. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113.

Przy zastosowaniu tej procedury opodatkowaniu podlega marża tj. różnica między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku (metodą ?w stu?). Z uwagi, że typowo przy sprzedaży środka trwałego marża będzie ujemna (cena sprzedaży będzie niższa od ceny zakupu z uwagi na zużycie się środka trwałego) to de facto podatnik sprzedając taki pojazd samochodowy nie jest obowiązany do zapłaty podatku.  W przypadku, gdy cena sprzedaży będzie równa lub niższa niż cena nabycia, to zarówno podstawa opodatkowania jak i kwota podatku należnego będą równe 0,00 zł. (interpretacja indywidualna z dnia 12 czerwca 2015 r. ITPP2/4512-3-43/15/RS).
W przypadku dostawy towarów używanych w systemie VAT-marża faktura, zgodnie z art. 106e ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, różni się od typowej faktury i powinna zawierać elementy zawarte w tym przepisie, w szczególności wyrazy “procedura marży – towary używane”.
Generalnie obecnie prezentowana jest linia interpretacyjna, że podatnik który kupił samochód do wykorzystania go jako środek trwały i w przyszłości rozważałeś jego dalszą odsprzedaż to możesz stosować procedurę VAT-marży (podobnie przykładowo interpretacja indywidualna z dnia 10 października 2014 r. sygn. ITPP2/443-976/14/AP, z dnia 22 grudnia 2015 r., sygn. ITPP2/4512-964/15/PS, IPTPP3/4512-461/15-2/MWj).
Ale jak w momencie nabycia samochodu osobowego jego zamysłem nie była jego przyszła dalsza odsprzedaż (po okresie wykorzystywania jako środek trwały) to nie możesz stosować VAT-marży (IPPP2/4512-751/15-4/AOg). Nie stanowi przeszkody, że pojazd samochodowy był środek trwały. Nawet jak to był środek trwały można stosować VAT-marżę. (ILPP2/4512-1-430/15-4/MN)
Końcowo należy zaznaczyć, że w przypadku:

  1. nabycia pojazdu samochodowego korzystającego z ograniczonego prawa do odliczenia 50% albo 60% (nie więcej niż 5 albo 6 tys. zł) lub
  2. korzystającego ze zwolnienie z podatku VAT przewidzianego w rozporządzeniu:
  • § 13 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia obowiązującego do 31 grudnia 2013 r. lub
  • § 3 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia obowiązującego od 1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2014 r. (zwolnienie dla sprzedaży pojazdów przy zakupie których podatnik odliczyły podatek naliczony w ramach ustawowego limitu 50% albo 60%, nie więcej niż 5 albo 6 tys. zł)

– to późniejsza dostawa tych pojazdów dokonywana przez podatnika-pośrednika (nabywcę) nie podlega procedurze opodatkowania VAT-marży (wyrok NSA z dnia 14 grudnia 2012 r., sygn. I FSK 1383/12, wyrok NSA z dnia 23 lutego 2011 r., sygn. I FSK 286/10). W przypadku tego rodzaju dostaw z uwagi na ich opodatkowanie na zasadach ogólnych wprowadzono system korekt podatku naliczonego.
Podsumowując, w pewnych sytuacjach odpłatne zbycie używanych pojazdów samochodowych może korzystać z procedury VAT-marża, w szczególności gdy podatnik nabył dany pojazd od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej. Dla bezpieczeństwa powinien rozważyć przed samą sprzedażą wyprowadzenie danego środka trwałego z ewidencji środków trwałych i przekwalifikować go jako towar handlowy.
Marcin Szymocha
Młodszy konsultant podatkowy
p.o. Dyrektora Oddziału Śląskiego ISP
marcin.szymocha@isp-modzelewski.pl
tel. (32) 259 71 50

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=781&start=4