Odsetki nie są odszkodowaniem

12 stycznia, 2016 8:31 am

Kategorie:

Nie można przyjąć, że odsetki są odszkodowaniem sensu stricto i jako takie objęte są zwolnieniem od podatku dochodowego od osób fizycznych przewidzianym dla odszkodowania. Tak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 25 listopada 2015 r. (IPPB4/4511-1112/15-4/IM).
Sprawa dotyczyła możliwości zwolnienia z opodatkowania zasądzonych w wyroku odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie odszkodowania. W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwrócił się podatnik, któremu sąd zasądził odszkodowanie oraz odsetki ustawowe od tej kwoty za opóźnienie w jego zapłacie. Podatnik uznał, że zarówno kwota odszkodowania jak i odsetek ustawowych za opóźnienie w jego zapłacie objęte są zwolnieniem przewidzianym w art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o PIT. Takie odsetki nie są według niego utraconymi korzyściami, lecz powetowaniem dodatkowej szkody, jakiej doznał na skutek jej nienaprawienia niezwłocznie po żądaniu poszkodowanego. Według podatnika nie ma przepisu podatkowego, który nakazywałby odszkodowanie przyznane wyrokiem sądowym za taką szkodę, jakiej doznał, dzielić na część zwolnioną i niezwolnioną – odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie odszkodowania.

 
Fiskus się nie zgodził. Uznał, że nie można utożsamiać odsetek za zwłokę ze świadczeniem odszkodowawczym, czy też innym świadczeniem (naprawieniem szkody). Wierzyciel może ich żądać dopiero, jeżeli dłużnik opóźni się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego. Odsetki mają charakter uboczny względem świadczenia głównego ? są skutkiem niewykonania zobowiązań. Zdaniem fiskusa, odsetki ustawowe z tytułu opóźnienia w zapłacie zasądzonego odszkodowania należy zaliczyć tu do innych źródeł przychodu. Nie są one objęte zwolnieniem, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o PIT. Ustawodawca przewidział co prawda w niektórych sytuacjach w odniesieniu do odsetek możliwość zwolnienia od podatku dochodowego. Jednakże takie zwolnienie przysługuje tylko wówczas, gdy przepis ww. ustawy zawiera w tym przedmiocie wyraźne postanowienie.

 

Tak jest np. w przypadku:

  • odsetek i kwoty rekompensat otrzymanych na podstawie przepisów ustawy o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe;
  • odsetek od papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa oraz obligacji emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w części odpowiadającej kwocie odsetek zapłaconych przy nabyciu tych papierów wartościowych od emitenta;
  • odsetek od obligacji emitowanych przez Skarb Państwa i oferowanych na rynkach zagranicznych.

 
Dlatego według fiskusa, skoro ustawodawca wyraźnie określa, że w tych przypadkach także odsetki od określonych przychodów wolne są od podatku dochodowego, natomiast w stosunku do innych kategorii przychodów zwolnionych od podatku o odsetkach związanych z tymi należnościami nie wspomina, należy uznać, że jest to zabieg celowy.

Małgorzata Słomka
doradca podatkowy nr 09900
malgorzata.slomka@isp-modzelewski.pl
tel. 22 517 30 64

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=772&start=12