Odwrotne obciążenie – prawo nabywcy do odliczenia podatku naliczonego. deklarowanie i informowanie o świadczonych usługach (wykonawca i podwykonawca)

31 stycznia, 2017 1:03 pm

Kategorie:

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. W ramach tzw. dużej nowelizacji rozszerzono zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia w podatku od towarów i usług. Efektem wprowadzonych w przedmiotowy zakresie regulacji są istotne zmiany zasad rozliczania podatku od towarów i usług zwłaszcza w branży usług budowlanych.

W przypadku świadczenia usług, gdy zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 lub 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podatnikiem jest usługobiorca, kwotę podatku naliczonego stanowi kwota podatku należnego z tytułu świadczenia tych usług (art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. a). Na podstawie art. 86 ust. 10 prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym
w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. Stosownie natomiast do art. 86 ust. 10b pkt 3 prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa  w art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. a, b i d – powstaje zgodnie z ust. 10, pod warunkiem że podatnik uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu tych transakcji w deklaracji podatkowej,
w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek, nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów lub usług powstał obowiązek podatkowy.
Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszły w życie rozporządzenia Ministra finansów: rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (m.in. VAT-7 i VAT-7K) oraz rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2016 r.
w sprawie wzoru informacji podsumowującej w obrocie krajowym (VAT-27).

Dostawca (podwykonawca).
Zgodnie z objaśnieniami do deklaracji VAT-7 i VAT-7K ?Poz. 31 wypełnia dostawca  i wykazuje on łączną kwotę podstawy opodatkowania dostawy towarów oraz świadczenia usług, dla których podatnikiem jest nabywca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8.
W tej pozycji wykazuje się łącznie transakcje, których miejsce dostawy towarów lub świadczenia usług jest na terytorium kraju. Transakcje, których miejsce jest poza terytorium kraju wykazuje się w poz. 11?. Sprzedawca usługi (podwykonawca) zobowiązany jest dodatkowo do złożenia deklaracji podsumowującej VAT-27. Podwykonawca wskazuje w części D deklaracji informacje  o świadczonych usługach, do których ma zastosowanie art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. W zakresie tych informacji należy podać: nazwę lub nazwisko i imię nabywcy (wykonawcy), identyfikator podatkowy NIP nabywcy (wykonawcy), łączną wartość transakcji. Warto wskazać, że od dnia 1 stycznia 2017 r. informacja podsumowująca może być składana tylko drogą elektroniczną i to wyłącznie za okresy miesięczne.
Nabywca (wykonawca).
Zgodnie z objaśnieniami do deklaracji VAT-7 i VAT-7K ?Poz. 34 i 35 wypełnia nabywca, jeżeli jest on podatnikiem z tytułu nabycia towarów i usług zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy?. Nabywca określa zatem podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego.

Mikołaj Stelmach
Młodszy konsultant podatkowy
mikolaj.stelmach@isp-modzelewski.pl

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=846&start=5