Ograniczenia dotyczące tzw. “amortyzacji zwrotnej”

4 grudnia, 2017 11:34 am

Kategorie:

W niniejszym artykule omówiono zmiany wynikające z ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, dotyczące tzw. amortyzacji zwrotnej.

 
Ustawa zakłada dodanie pkt 64a w art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli uprzednio te prawa lub wartości były przez podatnika lub spółkę niebędącą osobą prawną, której jest wspólnikiem, nabyte lub wytworzone a następnie zbyte ? w części przekraczającej przychód uzyskany przez podatnika z ich uprzedniego zbycia. Ograniczenie to ma dotyczyć m.in. autorskich lub pokrewnych praw majątkowych, licencji, know-how oraz patentów. Zgodnie z art. 10 i 15 ustawy nowelizującej powyższa zmiana wejdzie w życie od dnia 1 stycznia 2018 r., a nowe przepisy będzie się stosowało z uwzględnieniem kwot zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów uzyskanych przed dniem 1 stycznia 2018 r.

 
Podsumowując, od dnia 1 stycznia 2018 r. nastąpi ograniczenie w możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od nabytych lub wytworzonych WNiP, które następnie zostaną lub zostały zbyte i ponownie przyjęte do używania.

 
Wojciech Safian
Doradca podatkowy
Nr wpisu 12 914
Wicedyrektor ds. Doradztwa Podatkowego
i Audytu Podatkowego w Oddziale Wielkopolskim
wojciech.safian@isp-modzelewski.pl
tel. 61 848 33 48

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=906&start=6