Pierwszy wyrok nsa dotyczący opodatkowania obrotu kryptowalutami

12 marca, 2018 1:54 pm

Kategorie:

Zgodnie z konkluzją NSA zaprezentowaną w wyroku z dnia 6 marca 2018 r. (II FSK 488/16), przychód z obrotu kryptowalutami należy kwalifikować jako przychód z praw majątkowych, który podlega opodatkowaniu według skali podatkowej.
Spór dotyczył podatnika realizującego obrót kryptowalutami (nabywał i zbywał tzw. bitcoiny) w 2011 r. i w 2013 r. na giełdach w Polsce, Japonii i Wielkiej Brytanii. Działalność podatnika nie była zarejestrowana, zaś dokonane w jej ramach kilkanaście tysięcy transakcji kryptowalutami nie zostały zgłoszone fiskusowi, ani ujęte w ewidencji księgowej nabywania oraz zbywania bitcoinów. Podatnik powziął wątpliwości, czy powinien z tego tytułu rozliczyć podatek PIT. Od początku stał on jednak na stanowisku, że transakcje bitcoinami wymyka się ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Argumentował między innymi, że skoro polski ustawodawca nie znał bitcoinów w momencie uchwalenia ustawy to nie mógł mieć intencji opodatkowania transakcji ich dotyczących. Nie zawarł tym samym w ustawie źródła przychodu, do którego można by zakwalifikować zyski z obrotu bitcoinami.
Stanowiska tego nie podzieliły jednak organy podatkowe. Uznały przede wszystkim, że bitcoin pełni funkcje elektronicznej waluty, a system płatności umożliwia jej wysyłanie i odbieranie, ale nie posiada uregulowania w prawie. W ocenie organów kryptowaluty na gruncie polskiego prawa nie można traktować na równi z prawnym środkiem płatniczym. Bitcoin nie jest też walutą uznawaną za prawny środek płatniczy. Podlega on natomiast opodatkowaniu, ponieważ stanowi prawo majątkowe, które charakteryzuje się dwoma podstawowymi cechami: zbywalnością i posiadaniem określonej wartości majątkowej. Przychód osiągnięty z tytułu analizowanych transakcji należy zatem zakwalifikować jako przychód z praw majątkowych (art. 18 ustawy PIT) i powinien podlegać opodatkowaniu według skali podatkowej (ze stawkami 18 proc. i 32 proc.). Tak uzyskane dochody powinny zostać wykazane w zeznaniu rocznym (PIT-36). Zdaniem fiskusa, przy opodatkowaniu transakcji bitcoinami nie znajdzie zastosowania ryczałt w wysokości 19 proc., o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy PIT.
Podatnik złożył skargę do WSA w Warszawie, w której wskazywał konsekwentnie, że bitcoiny wymakają się kwalifikacji prawnej. Zasygnalizował lukę w prawie, ze względu na którą rezultaty transakcji bitcoinami są obojętne z punktu widzenia ustawy PIT. Posiłkował się także opinią rzecznika generalngo TSUE dotyczącą opodatkowania VAT wymiany bitcoinów (sygn. C-264/14), gdzie uznano je za środki płatnicze (walutę). Nie skłoniło to jednak WSA do podjęcia wniosków sprzecznych ze stanowiskiem organów. Sąd uznał, że skoro kategorii dochodów w postaci bitcoinów nie wyłączono z opodatkowania, a przepis art. 9 ust. 1 ustawy PIT jest zgodny z zasadą powszechności opodatkowania, dochody uzyskiwane z bitcoinów mogą stanowić przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym. Podkreślił również, że nie ma ścisłej definicji pojęcia prawa majątkowe, więc uznać, że prawa te są związane z interesem ekonomicznym danego podmiotu.
Powyższe stanowisko podzielił również NSA. Podkreślił, że przepisy nie mogą być kazuistyczne i wymieniać wśród przychodów z praw majątkowych obrotu bitcoinami. Z kolei ustawy o NBP i usługach płatniczych nie wskazują, że bitcoin jest obowiązującą walutą, a co za tym idzie nie może być traktowany jako środek płatniczy.
Sebastian Kopacz
Młodszy konsultant podatkowy
sebastian.kopacz@isp-modzelewski.pl

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=931&start=17