Planowane zmiany w cenach transferowych od dnia 1 stycznia 2019 r.

23 sierpnia, 2018 11:02 am

Kategorie:

W dniu 16 lipca 2018 r. Minister Finansów opublikował projekt nowelizacji ustaw podatkowych w zakresie cen transferowych i transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. W zamiarze projektodawcy nowelizacja ma uprościć przepisy podatkowe, a także zmniejszyć obciążenia o charakterze biurokratycznym i administracyjnym dla przedsiębiorców, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw.
Projekt zakłada dokonanie zmian przepisów dotyczących cen transferowych w następujących ustawach:

 • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • ustawia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa,
 • ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
 • ustawa z dnia 20 października 1994 r. ? o specjalnych strefach ekonomicznych,
 • ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

Do najważniejszych projektowanych zmian należy zaliczyć:

 1. Zmniejszenie obowiązków dokumentacyjnych. Projekt przewiduje podniesienie progów dokumentacyjnych, po przekroczeniu których powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych. W efekcie, skutkuje to znaczącym zmniejszeniem obowiązków dla większości podatników, a w szczególności dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Zmianie ulega też sam mechanizm określenia progów, który będzie dużo łatwiejszy w stosowaniu.
 2. Wydłużenie terminów. Wydłuża się terminy na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz złożenie informacji o cenach transferowych z 3 do 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Z kolei termin na sporządzenie grupowej dokumentacji cen transferowych będzie jeszcze dłuższy i wyniesie 12 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego.
 3. Ułatwienia i zwolnienia dokumentacyjne. Wprowadza się możliwość realizacji obowiązku posiadania grupowej dokumentacji cen transferowych poprzez wykorzystanie w tym celu bezpośrednio dokumentacji sporządzonej przez inny podmiot z grupy, w tym również w języku angielskim. W efekcie podatnicy, którzy otrzymują taką dokumentację z grupy nie będą zobowiązani do sporządzenia jej we własnym zakresie. Dodatkowo, wprowadza się dwa nowe zwolnienia dokumentacyjne, obejmujące transakcje kontrolowane, które w całości nie stanowią przychodu lub kosztów uzyskania przychodów oraz transakcje kontrolowane, które których cena została ustalona w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.
 4. Ujednolicenie wymogów dokumentacyjnych ze standardami OECD. Zmianie ulegają elementy lokalnej i grupowej dokumentacji cen transferowych, tak aby odzwierciedlały one wymogi wynikające z wytycznych OECD.
 5. Wprowadzenie uproszczonych zasad rozliczeń. Wprowadza się uproszczone rozwiązania (ang. safe harbours), których zastosowanie przez podatnika skutkuje uznaniem ceny lub elementu ceny za rynkową. Skorzystanie z takiego rozwiązania z jednej strony zapewnia podatnikom ochronę przez zakwestionowaniem ceny przez organ podatkowy, a z drugiej strony podatnik zostanie zwolniony w dużym stopniu z obowiązków dokumentacyjnych w tym zakresie. Takie rozwiązania są przewidziane dla dwóch rodzajów transakcji, tj. pożyczek oraz usług o niskiej wartości dodanej.
 6. Kompleksowe uregulowanie zasady ceny rynkowej. Wprowadzane rozwiązania umożliwiają zastosowanie, w uzasadnionych przypadkach, innych niż wymienione w ustawie metod, w tym technik wyceny, do określania przychodów lub kosztów uzyskania przychodów podatnika z transakcji kontrolowanych, co umożliwi organom podatkowym efektywniejszą weryfikację zgodności warunków pomiędzy podmiotami powiązanymi z warunkami rynkowymi.
 7. Warunki stosowania korekty cen transferowych. Wprowadza się jednoznaczną regułę, że korekta cen transferowych stanowi odpowiednio przychód lub koszt uzyskania przychodów i jest ujmowana w roku, którego dotyczy ? o ile spełnione są warunki wskazane w przepisie.
 8. Doprecyzowanie niektórych instrumentów weryfikacji cen transferowych. Dotychczasowe uprawnienie organu podatkowego do uwzględnienia całokształtu warunków, na jakich prowadzą działalność podmioty powiązane poprzez uznanie, że w określonych warunkach dana transakcja nie zostałaby zawarta (ang. non-recognition) lub zostałaby zawarta inna (ang. recharacterization), wywodzone z brzmienia obowiązującego art. 11 ust. 1 ustawy o CIT oraz art. 25 ust. 1 ustawy o PIT zostało we wprowadzanych regulacjach doprecyzowane. Doprecyzowanie funkcjonowania tych instrumentów stanowi wdrożenie wytycznych OECD w zakresie zapobiegania erozji podstawy opodatkowania oraz przerzucaniu zysków (ang. BEPS).
 9. Nowoczesne raportowanie cen transferowych. Zastąpienie obowiązku składania przez podatników sprawozdań CIT/TP lub PIT/TP prostszym i bardziej przyjaznym dla podatników raportowaniem cen transferowych w formie elektronicznej (TP-R), który jednocześnie zapewni większą efektywność typowania podatników do kontroli.
 10. Ujednolicenie pojęć i definicji. Wszystkie przepisy dotyczące cen transferowych zostaną umieszczone w jednym nowym rozdziale. Jednocześnie, wprowadza się ok. 10 kluczowych definicji legalnych w celu ograniczenia potencjalnych sporów interpretacyjnych, które w przeszłości dotyczyły np. pojęcia transakcji.

Obecnie projekt znajduje się na etapie konsultacji publicznych. Zgodnie z założeniami projektu, wejście w życie nowelizacji zaplanowano na dzień 1 stycznia 2019 r., a jej   zastosowanie ma obejmować transakcje realizowane w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2018 r.

 

Rafał Linka
Młodszy konsultant podatkowy
rafal.linka@isp-modzelewski.pl

 

Źródło : http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=964&start=6