Planowane zmiany w opodatkowaniu zbycia nieruchomości komercyjnych

2 października, 2018 2:10 pm

Kategorie:

Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje dotyczące zmian opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji zbycia nieruchomości komercyjnych. W konsultacjach, które potrwają do 12 października 2018 r. mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani.

 

 
W opinii Ministerstwa Finansów przedmiotem kontrowersji jest w szczególności to, czy w konkretnym przypadku zbycie nieruchomości komercyjnej spełnia kryteria do zastosowania art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. ? w świetle którego przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zastosowanie powyższej regulacji w odniesieniu do transakcji błędnie zaklasyfikowanych przez podatników jako transakcji opodatkowanych VAT (tj. zbycie poszczególnych odrębnych aktywów przedsiębiorstwa) wywołuje negatywne konsekwencje w szczególności dla podatników, którzy nabywają te nieruchomości. Kupującym w takim przypadku nie przysługuje bowiem prawo do odliczenia naliczonego VAT, który błędnie został wykazany przez sprzedającego. W konsekwencji także kupujący może być zobligowany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (jednak kwestia ta jako wtórna do zagadnienia opodatkowania VAT nie jest przedmiotem niniejszych konsultacji podatkowych).

 

 
Z drugiej strony w przypadku, gdy sprzedający zbywając nieruchomość komercyjną nie zadeklaruje należnego VAT, z uwagi na błędne założenie, że przedmiot transakcji nie stanowi zbycia odrębnego poszczególnych aktywów, to będzie zobowiązany do wykazania kwoty należnego podatku oraz zapłaty zaległego podatku wraz odsetkami, jak również 30% sankcją. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że wiele sporów koncentruje się na prawidłowej wykładni pojęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa zdefiniowanego w art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. Istnieją wątpliwości co do rozumienia pojęcia przedsiębiorstwa na tle art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. Podkreślić należy, że kwestie będące przedmiotem konsultacji podatkowych były wielokrotnie przedmiotem orzecznictwa sądów administracyjnych.

 

 
Uwzględniając postulaty podmiotów działających w sektorze nieruchomości komercyjnych, w celu m.in. ochrony uczciwych podatników, Ministerstwo Finansów rozważa opracowanie możliwie kompletnego i precyzyjnego zbioru zasad, na podstawie których podatnicy mogliby w poszczególnych przypadkach dokonywać:

  1. klasyfikacji przedmiotu transakcji w zakresie nieruchomości komercyjnych dla celów ww. podatków, tj. określenia czy w danej sytuacji zbycie nieruchomości komercyjnej stanowi zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz
  2. określenia należytego sposobu opodatkowania VAT danej transakcji zbycia/nabycia nieruchomości komercyjnej.

 

 

Ministerstwo Finansów liczy na opracowanie możliwie kompletnego i precyzyjnego zbioru zasad, na podstawie których podatnicy mogliby klasyfikować przedmiot transakcji w zakresie nieruchomości komercyjnych dla celów VAT, tj. określenie, czy zbycie nieruchomości komercyjnej jest zbyciem przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części? ? tłumaczy Ministerstwo Finansów.

 

 
Rafał Linka
Młodszy konsultant podatkowy
rafal.linka@isp-modzelewski.pl

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=972&start=4