Podatek od odpraw

12 stycznia, 2016 8:29 am

Kategorie:

Z dniem 1 stycznia 2016 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzony został pkt 15 i 16 ust. 1 art. 14, regulujący podatek od odpraw.

Zgodnie z powyższymi przepisami pobiera się zryczałtowany, 70% podatek od wypłaconych przez spółki należące do Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, związków jednostek samorządu terytorialnego, państwowych osób prawnych lub komunalnych osób prawnych:

  1. odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji, w części, w której wysokość odszkodowania przekracza wysokość wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika z tytułu umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług wiążącej go ze spółką w okresie sześciu miesięcy poprzedzających pierwszy miesiąc wypłaty odszkodowania.
  2. określonych w umowie o pracę lub umowie o świadczenie usług zarządzania z wspomnianymi w pkt 1 spółki, odpraw lub odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług zarządzania lub rozwiązania jej przed upływem terminu, na który została zawarta, w części, w której ich wysokość przekracza trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika z tytułu umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług zarządzania wiążącej go ze spółką.

 
Zryczałtowany podatek pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania. Do pobrania zryczałtowanego  podatku od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych zobowiązani są płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy PIT.

 
Michał Rosa
Młodszy konsultant podatkowy
michal.rosa@isp-modzelewski.pl
tel. (32) 259 71 50

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=772&start=10